ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఎవరైతే ఉత్తమ రీతిలో వజూ చేస్తారో అతని పాపాలు శరీరం నుండి నశిస్తాయి,చివరికి అతని వేలు క్రింది నుండి పడిపోతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్