فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې زما د دې اودس په څېر اودس وکړ، بیا یې دوه رکعته لمونځ وکړ، چې د خپل ځان سره پکې خبرې ونه کړي (له وسوسو ځان وساتي) ټول مخکني ګناهونه به یې وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي