Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang maagsagawa ng wudhu tulad ng pagsagawa ko ng wudhu,pagkatapos ay nagdasal siya ng dalawang tindig,at hindi siya binulong [ng masama] ng kanyang sarili,patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi tatanggapin ni Allah ang dasal ng isa sa inyo kapag siya ay nagdumi [dumi o ihi] hanggat hindi siya nakapagsagawa ng Wudhu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng Wudhu ang isa sa inyo,maglagay siya sa ilong niya ng tubig,pagkatapos ay isinga niya ito,At sinuman ang gumamit ng bato [sa paglilinis],gawin niya itong gansal.At kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog,hugasan niya ang dalawang kamay niya bago niya ito ipasok sa lalagyan [ng tubig] ,nang tatlong beses,Dahil katunayan ang isa sa inyo ay hindi niya nalalaman kung saan niya nailagay ang kamay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kayo ay nagsuot ng damit,at kapag kayo ay nagsagawa ng wudhu,magsimula kayo sa inyong kanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko si `Amr bin Abe Hasan,tinanong niya si Abdullah bin Zaid,tungkol sa pagsasagawa ng Wudhu ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-?Humingi siya ng maliit na palanggana na may tubig,Isinagawa niya sa kanila ang pagsasagawa ng Wudhu ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagbuhus siya ng tubig sa kamay niya mula sa maliit na palanggana.at hinugasan nito ang dalawang kamay niya ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kaparusahan ay para sa sakong [ng paa] sa Apoy [ng Impiyerno]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbubuhol ang demonyo sa batok ng isa sa inyo, kapag ito ay natulog, ng tatlong buhol na naghihigpit siya sa bawat buhol: Sa iyo ay may mahabang gabi kaya muli kang matulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inihahanda namin para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Siwak niya at pampalinis niya,Gigisingin Siya ni Allah sa anumang [oras] na naisin Niya itong gisingin sa gabi,Maglilinis siya sa kanyang mga ngipin [gamit ang Siwak],at magsasagawa ng Wudhu at magdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog niya at nagsagawa ng wudhu,suminga ito ng tatlong beses,sapagkat si satanas ay natutulog sa loob ng ilong niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Abdullah bin Zaid,binabanggit niya na; ((Nakita niya ang Sugo ni Allah-pagpalais siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasagawa ng Wudhu,nagmugmog siya,pagkatapos ay inilabas niya (sa ilong niya),pagkatapos ay hinugasan niya ang mukha niya ng tatlong beses,at ang kamay niyang kanan nang tatlong beses,at ang iba nito nang tatlong beses,at pinunasan niya ang ulo nito ng tubig,na iba sa (tubig) na nasa kamay niya,at hinugasan niya ang dalawang paa niya hanggang sa naging malinis ang dalawang ito.)) Saheh ni Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsagawa ng wudhu,pinunasan niya ang noo niya,sa turban at ang dalawang Khuff [medyas na yari sa balat] niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan;kapag siya ay nagsasagawa ng wudhu,pinapadaloy niya ang tubig sa dalawang siko niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bumalik ka,at pagbutihin mo ang pagsasagawa mo ng wudhu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naghuhugas o naliligo sa isang Saa hanggang sa limang mudd,at siya ay nagsasagawa ng wudhu sa isang mudd
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Muslim na magsasagawa ng wudhu,at pagbubutihin niya ang pagsasagawa niya ng wudhu,pagkatapos ay tatayo siya at magdadasal ng dalawang tindig,ihaharap niya sa dalawang ito ang puso at mukha niya,liban sa nararapat sa kanya ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay humalik sa isa sa mga maybahay niya. Pagkatapos ay lumabas siya papunta sa masjid at hindi na nagsagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay isang piraso lamang mula sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Salamah bin`Abdurrahman,Na sinabi niya ,na tunay na tinanong niya si `Aishah-malugod si Allah sa kanya-Kung papaano magdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa buwan ng Ramadhan? Nagsabi siya;(( Hindi nagdaragdag ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa Buwan ng Ramadhan at hindi sa iba nito,nang labing-isang tindig,nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng tatlong tindig,Nagsabi si `Aishah: Sinabi ko,O Sugo ni Allah,natutulog kaba bago ka magdasal ng Witr? Nagsabi siya:( O `Aishah,tunay na ang dalawang mata ko ay natutulog,ngunit hindi natutulog ang Puso ko)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng wuḍū' ang taong Muslim o Mananampalataya at hinugasan niya ang mukha niya, lalabas mula sa mukha niya ang bawat pagkakamali niya na tiningnan niya ng mga mata niya kasabay ng tubig o kasabay ng huling patak ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na ang mga Henerasyon ko ay tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na may liwanag sa kanilang mga mukha at sa bahagi ng kanilang mga katawan dahil sa bakas ng Wudhu)) Sinuman ang may kakayanan sa inyo sa pagpapataas ng liwanag nito,gawin niya ito. At sa pananalita ni Imam Muslim:(( Nakita ko si Aba Hurayrah na nagsasagawa ng Wudhu,hinugasan niya ang mukha nito at dalawang kamay nito,hanggang sa muntik na itong umabot sa dalawang balikat,pagkatapos ay hinugasan niya ang dalawang paa niya hanggang sa itinaas niya ito sa dalawang binti,Pagkatapos ay nagsabi siya: Katotohanan na ang mga Henerasyon ko ay tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na may liwanag sa kanilang mga mukha at sa bahagi ng kanilang mga katawan dahil sa bakas ng Wudhu ) ) Sinuman ang may kakayanan sa inyo sa pagpapataas ng liwanag nito sa mukha at sa mga bahagi ng katawan nito,gawin niya ito.At sa pananalita ni Imam Muslim:Narinig ko ang kaibigan ko-pagpalain siya niAllah at pangalagaan-na nagsasabi:(( Umaabot ang pagpapalamuti sa isang mananampalataya ayon sa ina-abot ng kanyang Wudhu))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kami noon nga sa panahon ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay hindi nakatatagpo ng tulad ng pagkaing iyon malibang madalang. Kaya kapag kami ay nakatagpo niyon, wala kaming mga pamunas kundi ang mga palad namin, ang mga braso namin, at ang mga paa namin. Pagkatapos ay nagdarasal kami at hindi na kami nagsasagawa ng [panibagong] wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko si `Ammar bin Yaser-kalugdan siya ni Allah-na nagsagawa ng Wudhu,pinaghiwa-hiwalay niya [sa paghugas] ang balbas niya,Sinabi sa kanya: o Ngsabi siya: Sinabi ko sa kanya:- Pinaghihiwalay mo ba [sa paghugas] ang balbas mo? Nagsabi siya:( At ano naman ang pumipigil sa akin? tunay na nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pinaghihiwalay niya [ sa paghugas] ang balbas niya))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ibinigay sa kanya ang dalawang-ikatlong bahagi ng palad [ng kamay ng tubig],at minamasahe niya ang kanyang braso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kasamahan ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, noong panahon niya ay naghihintay ng `ishā’ hanggang sa napapayuko ang mga ulo nila. Pagkatapos ay nagdarasal sila at hindi nagsasagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang sumaling ng ari niya ay magsagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi siya:Maaari ba akong magdasal sa kwadra ng tupa? Nagsabi siya: ((Oo)) Nagsabi siya:Maaari ba akong magdasal sa kulungan ng kamelyo? Nagsabi siya:((Hindi))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang dalawang mata ay tulad ng sinulid sa butas ng puwet, kapag nakatulog ang dalawang mata,nakakalagan ang sinulid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses