Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay humalik sa isa sa mga maybahay niya. Pagkatapos ay lumabas siya papunta sa masjid at hindi na nagsagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay isang piraso lamang mula sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kasamahan ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, noong panahon niya ay naghihintay ng `ishā’ hanggang sa napapayuko ang mga ulo nila. Pagkatapos ay nagdarasal sila at hindi nagsasagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang sumaling ng ari niya ay magsagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi siya:Maaari ba akong magdasal sa kwadra ng tupa? Nagsabi siya: ((Oo)) Nagsabi siya:Maaari ba akong magdasal sa kulungan ng kamelyo? Nagsabi siya:((Hindi))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang dalawang mata ay tulad ng sinulid sa butas ng puwet, kapag nakatulog ang dalawang mata,nakakalagan ang sinulid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses