زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از همسرانش را بوسید، سپس برای نماز خارج شد بی آنکه وضو بگیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا آلت تناسلی چیزی جز پاره گوشتی از بدن اوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در عهد ایشان چنان منتظر نماز عشاء می ماندند که (از فرط خستگی و خمیازه کشیدن) سرهایشان مایل می شد؛ سپس بلند شده و نماز می خواندند، بدون اینکه دوباره وضو بگیرند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس آلت خود را لمس نماید، باید وضو بگیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آن مرد گفت: در محل استراحت گوسفندان نماز بخوانم؟ فرمود: «بلی». آن مرد پرسيد: در محل استراحت شتران نماز بخوانم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «نه».
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که مرده می شوید (پس از شستن مرده) باید غسل کند، و آنکه مرده را حمل می کند (پس از حمل آن) باید وضو بگیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بی گمان چشم ها دربند مقعد انسان می باشند، پس هرگاه چشم ها بخواب روند، بند مقعد باز و روان می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی