زیر شاخه ها

فهرست احادیث

وای از عذاب دوزخ بر پُشت پاهایی که هنگام وضو گرفتن خوب شسته نمی شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بازگرد و خوب وضو بگیر.
عربي انگلیسی فرانسوی