උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

විළුඹුවලට නිරා ගින්නෙන් වූ විනාශය අත්වේවා!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ නැවත හැරීගොස් ඔබේ (වුළූ) ධෝවනය අලංකාරව සිදු කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ