Talaan ng mga ḥadīth

Nakipagkasundo kami sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pakikinig at pagsunod sa hirap at ginhawa,at sa Kasiglaan at Pagkamunghi,at sa pagpapa-inam sa amin,At ang hindi kami makipagtalo sa mga tagapamahala
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na mamumuno sa inyo ang mga pinuno,Makikilala ninyo sila at susuwayin,Sinuman ang mapoot [ang puso niya sa mga kasamaan],tunay na wala siyang pananagutan sa mga kasalanan,at sinuman ang sumuway [sa mga kasamaan nito],tunay na siya ay naging ligtas.Subalit sinuman ang masiyaha at sumunod [ay malilipon tulad ng paglipon sa mga nauna sa kanila])) Nagsabi sila: O Sugo ni Allah; hindi ba kami makikipaglaban sa kanila? Nagsabi siya: ((:"Hindi! Habang sila ay tumitindig ng dasal sa inyo"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagkasakit ang alipin O naglakbay,Isusulat sa kanya, ang tulad ng ginagawa niya nang siya ay nananatili sa lugar niya at may malusog na pangangatawan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magparating kayo tungkol sa akin kahit isang talata [ng Qur'an]. Magsalaysay kayo buhat sa mga anak ni Israel at walang paghihigpit. Ang sinumang nagpasinungaling laban sa akin nang sinasadya, lumuklok siya sa upuan niya mula sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang relihiyon ay ang pagpapayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Sinuman ang mamuno-o mamahala mula sa kahit na kaunting bagay sa aking Ummah,at nagpahirap siya sa kanila;naway pahirapan mo siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sinumang alipin na itinalaga ni Allah sa isang pamamahala sa mamamayan,at siya ay mamamatay sa araw ng kanyang pagkamatay,na siya ay nagtataksil sa kanyang pinamamahalaan;maliban sa ipagbabawal sa kanya ni Allah ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamainam na pakikibaka ay ang pagsasalita ng katotohanan sa harap ng Pinunong hindi makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Heraql:Ano ang ipinagtatagubilin Niya sa inyo? Ibig sabihin ay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi si Abū Sufyān: Sinabi kong: Sinabi Niyang:(( Sambahin ninyo si Allah na Nag-iisa at huwag kayong magtambal sa Kanya kahit sa kaunting bagay lamang,Iwanan ninyo ang anumang sinabi sa inyo ng mga ninuno ninyo,at itinatagubilin niya sa amin ang pagdarasal,pagiging tapat,dalisay,at pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang mangyayari sa mga susunod sa akin,ang pagkamakasarili,at mga bagay na tatanggihan ninyo!
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos niya sa mga tao,na ang maging huling pagtatagpo nila ay sa Tahanan [ng Allah],subalit hindi niya isinali rito ang babaing may regla
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang katulad ng isang nakatayo sa mga hangganan ng Allah at isang nakalagay sa kanila, ay katulad ng mga tao magpasyang magkaroon ng pagpipili sa pagitan nila na nasa taas ng barko sa gayon ang iba sa kanila ay nasa itaas at iba sa kanila ay nasa ibaba, at ang yaong mga nasa ibaba kapag nais nila kumuha ng tubig ay dadaan sila sa itaas nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kausapin ninyo ang mga tao ng nalalaman nilalaman nila. Ninanais ba ninyong pasinungalingan si Allāh at ang Sugo Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang dumating ang kamatayan kay Aba Tālib,dumating sa kanya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at dito ay sina Abdullah bin Abe Umayyah at Abū Jahal,Ang sabi niya sa kanya: O tiyuhin ko,Sabihin mo na Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah salitang ipagsasaksi ko sa iyo kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang sa mga tao, Kapag nakita nila ang Mapang-api at hindi nila ito hinadlangan sa kamay niya,malapit nang mangibabaw ang pagpapalaganap sa kanila ni Allah nang Kaparusahang mula sa Kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa sa buhay ko na hawak Niya sa Kamay Niya,Tunay na kayo ay Magtatagubilin ng Alma`ruf [ng paniniwala sa kaisahan ni Allah at sa lahat ng ipinag-uutos sa Islam] at Magbabawal kayo sa Al Munkar [paniniwala sa maraming Diyus-diyosan,at sa lahat ng ipinagbabawal sa Islam, o magiging malapit na ang pagpapadala ni Allah sa inyo ng Kaparusahan mula sa kanya,Pagkatapos ay mananalangin kayo sa Kanya,Ngunit hindi Niya kayo pakikinggan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bawat kasukasuan ng mga tao ay tungkuling magbigay ng isang kawanggawa sa bawat araw na sumisikat ang araw. Ang magpakamakatarungan ka sa pagitan ng dalawang [tao] ay isang kawanggawa. Ang tumulong ka sa tao sa sasakyang hayop niya: ang buhatin mo siya sa ibabaw nito o ang iangat mo para sa kanya ang dala-dala niya ay isang kawanggawa. Ang salitang kaaya-aya ay isang kawanggawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, ang sinumang namahala sa kapakanan ng Kalipunan ko ng anuman at nagmalupit siya sa kanila, magmalupit Ka sa kanya; ang sinumang namahala sa kapakanan ng Kalipunan ko ng anuman at naglumanay siya sa kanila, maglumanay Ka sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magtiis kayo sapagkat tunay na walang dumarating na isang panahon malibang ang matapos nito ay higit na masama kaysa rito hanggang sa makatagpo ninyo ang Panginoon ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Makinig kayo at tumalima kayo sapagkat ukol sa kanila lamang ang iniatang sa kanila at ukol sa inyo lamang ang iniatang sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang mangako ng katapatan sa isang pinuno at nagbigay rito ng pangako ng kamay niya at katapatan ng puso niya ay sundin niya ito kung makakaya niya. Kung may dumating na iba na makikipagtunggali sa kanya, tagain ninyo ang leeg ng iba
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang ginamit namin sa inyo sa gawain, at itinago namin ang karayom maging mataas pa sa kanya ito ay maging mapahamak na dadalhin niya sa kabilang buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Tunay na ang Relihiyon ay ginhawa. Walang magpapakahigpit sa Relihiyon malibang magagapi siya. Kaya magpakakatamtaman kayo, magpakalapit kayo [sa tama], magbalita kayo ng nakagagalak, at magpatulong kayo [kay Allāh] sa umaga, hapon at sa ilang bahagi ng gabi." Isinaysay ito ni Al-Bukhārīy. Sa isang sanaysay niya: "magpakakatamtaman kayo, magpakalapit kayo, sumamba kayo sa umaga, sumamba kayo sa hapon, at sa ilang bahagi ng gabi. Ang katamtaman, ang katamtaman ay panatilihan ninyo, makararating kayo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito;Ang Pinuno ay Taga-pangalaga,at ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa mga nananahanan sa bahay niya,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya at sa mga Anak niya,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito)) Napag-kaisahan ang Katumpakan,At ayon kay Ibnu `Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-ay nagsabi;Narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi:((Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at lahat kayo ay may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Ang Pinuno ay Taga-pangalaga at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,At ang Lalaki ay Taga-pangalaga sa Pamilya nito at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Babae ay Taga-pangalaga sa loob ng Bahay ng Asawa niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,at ang Alipin ay Taga-pangalaga sa kayamanan ng pinuno niya,at may pananagutan sa pinangangalagaan nito,Lahat kayo ay Taga-pangalaga;at may pananagutan sa pinangangalagaan nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tungkulin mo ang makinig at ang tumalima sa hirap mo at ginahawa mo, ayon sa kalooban mo at laban sa kalooban mo, at [kahit] may itinatangi higit sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nangako kami noon ng katapatan sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa pagdinig at pagtalima ay nagsasabi siya sa amin: Sa abot ng makayaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tungkulin ng taong Muslim ang pagdinig at ang pagtalima [sa pinuno] sa anumang naibigan niya at kinasuklaman niya malibang nag-utos sa kanya ng isang pagsuway sapagkat kapag nag-utos sa kanya ng isang pagsuway ay walang pagdinig at walang pagtalima.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang manlait sa Namumuno ay lalaitin din ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Makinig kayo at tumalima kayo kahit pa man pinamuno sa inyo ang isang aliping Etiope na para bang ulo niya ay pasas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang tumalima sa akin ay tumalima nga kay Allah, at ang sinumang sumuway sa akin ay sumuway nga kay Allah. Ang sinumang tatalima sa pinuno ay tumalima nga sa akin, at ang sinumang susuway sa pinuno ay sumuway nga sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga pinakamabuti sa mga pinuno ninyo ay ang iniibig ninyo sila at iniibig nila kayo, at dumadalangin kayo para sa kanila at dumadalangin sila para sa inyo. Ang pinakamasama sa mga pinuno ninyo ay ang kinamumuhian ninyo sila at kinamumuhian nila kayo, at isinusumpa ninyo sila at isinusumpa nila kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang pagsapak sa mukha at ang pagtatak sa mukha.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O `Abdurrahman bin Samrah,Huwag mong hilingin ang [Kapangyarihan] Panunungkulan,Sapagkat kapag ibinigay ko ito sa iyo na hinihiling mo,ipagkakatiwala mo ito [hindi mo ito gagampanan],
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inibig ni Allah sa isang pinuno ang Kabutihan,itatalaga niya sa kanya ang isang ministro na tapat,Kapag siya ay nakalimot,paalalahanan siya at kapag nakaalala siya ay tutulungan siya.At kapag inibig Niya ang bukod dito,itatalaga Niya sa kanya ang isang Ministro na masama,Kapag siya ay nakalimot,hindi siya paalalahanan,at kapag nakaalala siya,hindi niya ito tutulungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nagpadala si Allah ng Propeta at hindi nagtalaga ng Pinuno mula sa pinuno maliban na sa kanya ay may dalawang Tagapangasiwa,Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kabutihan at naghihikayat dito,at Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kasamaan at nag-hihikayat ito sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Ibnu Mas-ūd-malugod si Allah sa kanya - ay laging nagpapaalala sa amin sa bawat araw ng Huwebes,Nagsabi sa kanya ang isang lalaki:O Abu Abdurahman, Tunay na naiibigan ko na magpaalala ka sa amin araw-araw,Nagsabi siya: Katotohanan na ang pumipigil sa akin dito,ay kinamumunghian ko na maging mainipin kayo,Kung-kaya't ako ay nagtatakda sa inyo sa pagbibigay ng paalala,Tulad ng ginawa ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -na nagtatakda sa amin ( ng pagpapaalala) bilang pag-iwas pagka-yamut namin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Abū Dharr,nakikita ko sa iyo ang kahinaan,at tunay na iniibig ko para sa iyo,ang mga bagay na iniibig ko para sa aking sarili,;Huwag na huwag kang mamumuno sa dalawa,at huwag na huwag kang mamahala sa mga yaman ng mga batang ulila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Abā Dharr,Ikaw ay mahina,at ito ay Amānah [Pagtanggap ng mga tungkulin at pagsunod kay Allah],At sa Araw ng Pagkabuhay, ito ay kadustaan at pagsisisihan,maliban sa sinumang tumanggap nito na siya ay karapat-dapat dito,at isinakatuparan niya ang anumang nararapat sa kanya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naalala ko ang tipak ng ginto sa amin,kinamumuhian ko na maging abala ako [ sa pag-iisip nito],kaya ipinag-utos kong ipamahagi ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa sa Allah,Tunay na kami ay hindi nagtatalaga ng pinuno sa gawaing ito,Sa sinumang humiling nito o sinumang nagsumikap rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Anak ko,Tunay na narinig ko ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasabi: ((Katotohanan ang pinakamasamang Pastol ay yaong marahas)) Kaya`t iwasan mong mapabilang ka sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ukol sa iyo ang inasahan mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong mangulit sa paghingi sapagkat sumpa man kay Allah kapag hinihingan ako ng isa kabilang sa inyo at naibigay sa kanya ang hinihingi niya mula sa akin na anuman samantalang ako ay naiinis hindi siya pagpapalain sa ibinigay ko sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa gabi at bumigat ang pagbigkas ng Qur'ān sa dila niya kaya hindi niya nalaman ang sinasabi niya, matulog muna siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ang isang Muslim ay nagtanim ng isang tanim, ang anumang kinain mula rito ay isang kawanggawa ukol sa kanya, ang anumang ninakaw mula rito ay isang kawanggawa ukol sa kanya, at walang magbabawas rito na isa man malibang magiging isang kawanggawa ukol sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
'Tunay na si Allāh ay nagpahintulot sa Sugo Niya, at hindi nagpahintulot sa inyo.' Nagpahintulot siya sa akin sa isang yugto sa maghapon lamang...kaya iparating ng nakasasaksi sa nakaliban.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ako noon ay naglalakad kasama ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang. nakasuot siya ng isang balabal na Najrāno na makapal ang gilid. Naabutan siya ng isang arabeng disyerto. Hinatak nito siya sa balabal niya nang matinding hatak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pumunta ako sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, samantalang siya ay nagtatalumpati.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inantok ang isa sa inyo habang siya ay nagdarasal, humiga siya hanggang sa maalis sa kanya ang antok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na may karapatan sa iyo ang Panginoon mo, tunay na may karapatan sa iyo ang sarili mo, at tunay na may karapatan sa iyo ang mag-anak mo, kaya ibigay mo sa bawat may karapatan ang karapatan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mangilag kayong magkasala kay Allah dahil sa mga piping hayop na ito, kaya sakyan ninyo ang mga ito habang naaangkop at kainin ang mga ito habang naaangkop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,ipagpala Mo ang aking Ummah sa umaga nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagpapahuli sa paglalakbay at nag-aakay ng mahina, nag-aangkas, at dumadalangin para rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Muhammad bin Zaid :Na ang mga tao ay nagsabi sa lolo nila na si Abdullah bin Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-:Kami ay pumapasok sa mga Sultan namin ,sinasabi namin sa kanila ang salungat sa mga pinag-uusapan namin kapag lumabas kami sa kanila.Nagsabi siya:Ibinibilang namin ito sa epokrito sa panahon ng sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ito ay hindi marumi. Tunay na ito ay kabilang sa mga lalaking umiikut-ikot sa inyo at mga babaing umiikut-ikot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Al-Aswad,nagsabi siya:Dumating ako sa Madinah,umupo ako kay Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-at dumaan sa kanila ang ililibing,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang iba pa,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang ikatlo,at pinuri nila ang may-ari nito ng kasamaan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Nagsabi si Abu Al-Aswad,Nagsabi ako:At ano ang nararapat,O pinuno ng mga mananampalataya? Nagsabi siya:Sinabi ko ang tulad ng sinabi ng propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Kahit sinong muslim na magsasaksi sa kanya ang apat sa kabutihan,papapasukin Siya ni Allah sa Paraiso.)) Nagsabi kami: At kung tatlo? Nagsabi siya:(( at ang tatlo)),Nagsabi kami: At kung dalawa?Nagsabi siya:(( at ang dalawa)),Pagkatapos ay hindi na namin siya tinanong,kapag isa.Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Mas-ud malugod si Allah sa kanya,katotohan na dumating sa kanya ang lalaki at sinabi sa kanya: iyan si pulano,pumapatak sa balbas niya ang alak,Nagsabi siya: Katotohanan na ipinagbawal sa atin ang paniniktik,ngunit kapag lumitaw sa atin ang ilan sa mga ito(katibayan),ay paparusahan natin siya dahil dito.Hadith na mabuti tumpak,Isinaysay ito ni Imām Abū Dāwud sa isnad na ayon sa Kondisyon ni Imam Al-Bukharie at Imam Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na patayin nang nakakulong ang mga hayop.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na walang nararapaat na magparusa sa pamamagitan ng apoy kundi ang Panginoon ng apoy.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya Winasak [Ni Allah] ang mga Angkan ng Israel ay dahil sa paggamit nito ng mga kababaihan nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Samantalang may isang asong paikut-ikot sa isang balon na halos patayin na ito ng uhaw, walang anu-ano ay nakita ito ng isang patutot na kabilang sa mga patutot ng mga anak ni Israel. Hinubad niya ang sapatos niya at ipinansalok ito para roon. Pinainom niya iyon kaya pinatawad siya dahil doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gawin ninyo sa mga gawain ang nakakayanan ninyo,Sumpa kay Allah,Hindi magsasawa si Allah hanggang sa kayo ay magsawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagpapatayo ng mga Masjid sa Nayon,at ang paglilinis at pagpapabango [rito].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ipinapanumpa ko sa Allah" Narinig moba ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa sinasabi nya:(( Tumugon ka para sa akin, O Allah! tulungan mo siya sa pamamagitan ng Banal na Kaluluwa [Anghel Jibril]" Nagsabi siya: O Allah,Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Zaid bin Arqam:Katotohanan nakita niya ang mga tao na nagdarasal ng Duha`,at sinabi niya:Hindi ba nila napag-alaman na ang pagdarasal maliban sa oras na ito ay mas-mainam?Katotohanan ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:Ang dasal ng mga nagsisisi ay [isinasagawa] kapag naiinitan ang mga kamelyong inawat sa pagsuso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pinuno ng mananampalataya,Tunay na si Allah ay nagsabi sa kanyang mahal na Propeta: { Magpakita kayo [ O Muhammad] ng pagpapatawad,at magtagubilin kung ano ang mabuti,at lumayo kayo sa mga mang-mang}[Al-A`raf:198] at ito ay mula sa mga mang-mang,Sumpa sa Allah,hindi siya pinalampas ni `Umar ng basahin niya ito,at siya ay naninindigan sa [anumang nakasulat] sa Aklat ni Allah-Pagkataas-taas Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na may mga tao noon na nabubuko dahil sa pagsisiwalat [ni Allāh] sa panahon ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan. Tunay na ang pagsisiwalat [ni Allāh] ay naputol na. Ibinubuko lamang namin kayo sa ngayon dahil sa nalantad sa amin na mga gawain ninyo. Kaya ang sinumang naglantad sa amin ng kabutihan, patitiwasayin namin siya at ilalapit namin siya. Wala kaming pakialam sa kinikimkim niya. Si Allāh ay magtutuos sa kanya sa kinikimkim niya. Ang sinumang naglantad sa amin ng kasagwaan, hindi namin siya patitiwasayin at hindi namin siya paniniwalaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
si `Umar bin Al-Khaṭṭāb, malugod si Allah sa kanya, ay nagtakda noon para [sa bawat isa] sa mga naunang nagsilikas ng apat na libong [dirham]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamainam sa mga Kasamahan ay apat, ang pinakamabuti sa mga batalyon ay apat na raan, ang pinakamainam na hukbo ay apat na libo, at hindi magagapi ang labindalawang libo dahil sa kakauntian [nila].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakakita ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng isang asnong tinatakan ang mukha. Minasama niya iyon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talaga ngang nakita ko na ako ay ikapitong anak mula sa mga anak ni Muqarrin. Wala kaming utusan maliban sa isang babaeng sinampal ng pinakabata sa amin kaya inutusan kami ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na palayain ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Barra,Nagsabi siya;Ipinadala ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-si Khalid bin Waled sa mga nanahanan sa Yaman,upang mag-anyaya sa Islam,ngunithindi nilaito tinugunan,pagkatapos ay tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ipinadala si Ali bin Abe Talib,at ipinag-utos niya sa kanya na pabalikin si Khalid at sinumang kasama niya,maliban sa isang lalaking na kasamahan ni Khalid na nagnais na sumanib kasama si Ali-malugod si Allah sa kanya-ay hayaan itong sumanib sa kanya,Nagsabi si Barra,kabilang ako sa sumanib sa kanya,At nang nakalapit na kami sa mga Tao,lumabas sila para sa amin,At nagdasal sa amin si Ali-malugod si Allah sa kanya-at pinalinya kami sa isang linya lamang,pagkatapos au nanguna siya sa amin,at binasa niya sa kanila ang sulat ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Hangang sa yumakap sa Islam ang lahat ng Hamdan,at (pagkatapos ay) Sumulat din si Ali-,malugod si Allah sa kanya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa pagyakap nila sa Islam,,At nang basahin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang sulat tungkol sa pagyakap nila sa Islam,nagpakumbaba siya pagpatirapa,pagkatapos ay ini-angat niya ang kanyang ulo na nagsasabi; Ang Pangangalaga ay mapa sa Hamdan,Ang Pangangalaga ay mapa sa Hamdan,Sunun Al-Kubra,Ni Bayhaqie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses