Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamainam na pakikibaka ay ang pagsasalita ng katotohanan sa harap ng Pinunong hindi makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang katulad ng isang nakatayo sa mga hangganan ng Allah at isang nakalagay sa kanila, ay katulad ng mga tao magpasyang magkaroon ng pagpipili sa pagitan nila na nasa taas ng barko sa gayon ang iba sa kanila ay nasa itaas at iba sa kanila ay nasa ibaba, at ang yaong mga nasa ibaba kapag nais nila kumuha ng tubig ay dadaan sila sa itaas nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang sa mga tao, Kapag nakita nila ang Mapang-api at hindi nila ito hinadlangan sa kamay niya,malapit nang mangibabaw ang pagpapalaganap sa kanila ni Allah nang Kaparusahang mula sa Kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa sa buhay ko na hawak Niya sa Kamay Niya,Tunay na kayo ay Magtatagubilin ng Alma`ruf [ng paniniwala sa kaisahan ni Allah at sa lahat ng ipinag-uutos sa Islam] at Magbabawal kayo sa Al Munkar [paniniwala sa maraming Diyus-diyosan,at sa lahat ng ipinagbabawal sa Islam, o magiging malapit na ang pagpapadala ni Allah sa inyo ng Kaparusahan mula sa kanya,Pagkatapos ay mananalangin kayo sa Kanya,Ngunit hindi Niya kayo pakikinggan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nagpadala si Allah ng Propeta at hindi nagtalaga ng Pinuno mula sa pinuno maliban na sa kanya ay may dalawang Tagapangasiwa,Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kabutihan at naghihikayat dito,at Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kasamaan at nag-hihikayat ito sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
'Tunay na si Allāh ay nagpahintulot sa Sugo Niya, at hindi nagpahintulot sa inyo.' Nagpahintulot siya sa akin sa isang yugto sa maghapon lamang...kaya iparating ng nakasasaksi sa nakaliban.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Mas-ud malugod si Allah sa kanya,katotohan na dumating sa kanya ang lalaki at sinabi sa kanya: iyan si pulano,pumapatak sa balbas niya ang alak,Nagsabi siya: Katotohanan na ipinagbawal sa atin ang paniniktik,ngunit kapag lumitaw sa atin ang ilan sa mga ito(katibayan),ay paparusahan natin siya dahil dito.Hadith na mabuti tumpak,Isinaysay ito ni Imām Abū Dāwud sa isnad na ayon sa Kondisyon ni Imam Al-Bukharie at Imam Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya Winasak [Ni Allah] ang mga Angkan ng Israel ay dahil sa paggamit nito ng mga kababaihan nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ipinapanumpa ko sa Allah" Narinig moba ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa sinasabi nya:(( Tumugon ka para sa akin, O Allah! tulungan mo siya sa pamamagitan ng Banal na Kaluluwa [Anghel Jibril]" Nagsabi siya: O Allah,Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Zaid bin Arqam:Katotohanan nakita niya ang mga tao na nagdarasal ng Duha`,at sinabi niya:Hindi ba nila napag-alaman na ang pagdarasal maliban sa oras na ito ay mas-mainam?Katotohanan ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:Ang dasal ng mga nagsisisi ay [isinasagawa] kapag naiinitan ang mga kamelyong inawat sa pagsuso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses