නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඔබ අතුරින් යමෙකු යම් පිළිකුල් සහගත දෙයක් දුටුවේ නම් එය ඔහු ඔහුගේ අතින් වළක්වත්වා.
عربي ඉංග්‍රීසි ස්පැැනිෂ්
ජිහාද් නම් අරගල අතරින් වඩාත් ශ්රේෂ්ට වනුයේ අපරාධකාරී පාලකයකු අබියස යුක්ති ගරුක ප්රකාශයයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් තුළ ස්ථාවරව සිටින්නාට හා එහි වැටෙන්නාට උපමාව නැවක (කොටස් සඳහා) කුසපත් අදින පිරිසක් මෙනි. පසුව ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් එහි ඉහළ කොටසට ද තවත් පිරිසක් එහි පහළ කොටසට ද පත් විය. එහි පහළ කොටසේ සිටියවුන් ජලය සපයා ගන්නට අවශ්ය වූ විට ඔවුනට ඉහළින් සිටින්නන් වෙත පිය නැගුවෝය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම ජනයා අපරාධකරුවකු දුටු විට, ඔහුගේ අතින් අල්ලා නොගත්තේ නම් ඔහු හේතුවෙන් අල්ලාහ් ඔවුන් (සියල්ලට) දඬුවම පොදු කරන්නට පුළුවන.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මාගේ ප්රාණය කවුරුන් සන්තකයේ ඇත්තේ ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. නුඹලා යහපත විධානය කළ යුතුයි. අයහපතින් වැළැක්විය යුතුයි. නැතහොත් ඒ හේතුවෙන් අල්ලාහ් නුඹලා වෙත දඬුවමක් එවන්නට පුළුවන. පසුව නුඹලා ඔහු ඇරයුම් කර සිටියද නුඹලාට පිළිතුර දෙනු නොලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුගේ දූතයාණන් හට අවසර දුන්නේය. නමුත් ඔහු නුඹලාට අවසර දුන්නේ නැත. එසේ මට අවසර දී ඇත්තේ දහවල් කාලයෙන් එක් හෝරාවක් පමණය. පෙර දින එහි පැවතුණු ගරුත්වය මෙන්ම අද දින එහි ගරුත්වය නැවත පැමිණ ඇත. එහෙයින් සහභාගිවී සිටින්නා සහභාගී නොවූවනට දන්වා සිටිය යුතුය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ