උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ජිහාද් නම් අරගල අතරින් වඩාත් ශ්රේෂ්ට වනුයේ අපරාධකාරී පාලකයකු අබියස යුක්ති ගරුක ප්රකාශයයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් තුළ ස්ථාවරව සිටින්නාට හා එහි වැටෙන්නාට උපමාව නැවක (කොටස් සඳහා) කුසපත් අදින පිරිසක් මෙනි. පසුව ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් එහි ඉහළ කොටසට ද තවත් පිරිසක් එහි පහළ කොටසට ද පත් විය. එහි පහළ කොටසේ සිටියවුන් ජලය සපයා ගන්නට අවශ්ය වූ විට ඔවුනට ඉහළින් සිටින්නන් වෙත පිය නැගුවෝය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ