ஹதீஸ் அட்டவணை

உங்களில் எவரேனும் தீமை ஒன்றைக் கண்டால் அதனை தன் கரத்தால் தடுக்கட்டும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி