ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါက ၎င်းအား တားမြစ်ပါလေ။
عربي အင်္ဂလိပ် စပိန်