Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kaya Winasak [Ni Allah] ang mga Angkan ng Israel ay dahil sa paggamit nito ng mga kababaihan nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Zaid bin Arqam:Katotohanan nakita niya ang mga tao na nagdarasal ng Duha`,at sinabi niya:Hindi ba nila napag-alaman na ang pagdarasal maliban sa oras na ito ay mas-mainam?Katotohanan ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:Ang dasal ng mga nagsisisi ay [isinasagawa] kapag naiinitan ang mga kamelyong inawat sa pagsuso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses