Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

'Tunay na si Allāh ay nagpahintulot sa Sugo Niya, at hindi nagpahintulot sa inyo.' Nagpahintulot siya sa akin sa isang yugto sa maghapon lamang...kaya iparating ng nakasasaksi sa nakaliban.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses