Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag inibig ng lalaki ang kapatid niya,ipahayag niya na tunay na siya ay iniibig niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Naawa si Allah sa isang lalaking mapagbigay kapag nagtinda, kapag bumili, at kapag naningil.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
May isang lalaki noon na nagpapautang sa mga tao at nagsasabi siya noon sa utusan niya: Kapag pinuntahan ka ng isang nagigipit, magpaumanhin ka sa kanya nang sa gayon si Allāh ay magpalampas sa atin. Makatatagpo niya si Allāh at magpapaumanhin sa kanya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
May isang lalaking nagsabi sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Tagubilinan mo po ako." Nagsabi siya: "Huwag kang magalit." Inulit nito nang makailan. Nagsabi siya: "Huwag kang magalit."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga makatarungan ay sa piling ni Allah sa mga pulpito ng liwanag: ang mga nagpapakamakatarungan sa hatol nila, mga mag-anak nila, at tinangkilik nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwan na huwag magmaliit ng anuman sa kabutihan,kahit lamang na salubungin mo ang iyong kapatid nang maaliwalas na mukha
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi nakikita ang lakas sa pakikipagaway,subalit ang malakas ay yaong napipigilan nito ang kanyang sarili sa galit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinuman ang pumatnubay sa kabutihan,mapapasakanya ang gantimpalang tulad ng gumagawa nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay,ay magsalita ng mabuti o manahimik,At sinuman ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay,ay pakitunguhan niya ng mabuti ang kapit-bahay nito,at sinuman ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay,ay pakitunguhan niya ng mabuti ang bisita nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang hindi maawa sa mga tao, ay hindi siya kaawaan ng Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang karamihan sa nagpapapasok sa Paraiso ay ang pangingilag sa pagkakasala kay Allah at ang kagandahan ng kaasalan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pagkahiya ay bahagi ng Pananampalataya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang nagsanggalang sa karangalan ng kapatid niya nang lingid, magsasanggalang si Allah sa mukha niya laban sa Apoy sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay nagmamahal sa aliping nangingilag magkasala, nagkakasya, naglilingid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinakaganap sa mga Mananampalataya sa pananampalataya ay pinakamaganda sa kanila sa kaasalan. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa mga maybahay nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang kabanayaran kapag nangyaring nasa isang bagay ay nagagayakan nito iyon at kapag naaalis ito sa isang bagay ay nadudungisan nito iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mananampalataya ay talagang makaaabot sa pamamagitan ng kagandahan ng kaasalan niya sa antas ng nag-aayuno na nagdaradasal pa [sa gabi].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na kabilang sa mga pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamaganda sa inyo sa mga kaasalan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Magpadali kayo at huwag kayong magpahirap, at magbalita kayo ng nakalulugod at huwag kayong magpalayo ng damdamin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang mga naaawa ay kaaawaan sila ng Napakamaawain. Kaawaan ninyo ang mga naninirahan sa lupa, kaaawaan kayo Niyang nasa langit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag pinagtakpan ng isang tao ang isang tao sa mundo, pagtatakpan siya ni Allah sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ginawa ni Allāh ang awa na isang daang bahagi at pinanatili Niya sa piling Niya ang siyamnapu't siyam. Nagpababa Siya sa lupa ng iisang bahagi. Mula sa bahaging iyon nag-aawaan ang mga nilikha hanggang sa nag-aangat ang hayop ng paa nito palayo sa anak nito sa takot na masagi ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mangilag kang magkasala kay Allāh nasaan ka man. Pasundan mo ang masagwang gawa ng magandang gawang papawi rito. Pakitunguhan mo ang mga tao ng magandang kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pagpapakabuti ay kagandahan ng asal. Ang kasalanan ay anumang lumigalig sa sarili at kinasuklaman mong makaalam doon ang mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na kabilang sa naabutan ng mga tao mula sa pananalita ng pagkapropetang una ay na kapag hindi ka nahihiya ay gawin mo ang niloob mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kayong magpataasan sa tawad. Huwag kayong magmuhian. Huwag kayong magtalikuran. Huwag sulutin ng ilan sa inyo ang pagtitinda ng iba pa. Maging mga lingkod kayo ni Allāh bilang magkakapatid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ibigin niya para sa kapatid niya ang iniibig niya para sa sarili niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang pinagkaitan ng kabaitan, pinagkaitan siya ng lahat ng kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang mangako ng katapatan sa isang pinuno at nagbigay rito ng pangako ng kamay niya at katapatan ng puso niya ay sundin niya ito kung makakaya niya. Kung may dumating na iba na makikipagtunggali sa kanya, tagain ninyo ang leeg ng iba
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Manatili kayo sa pagpapakatotoo sapagkat tunay na ang pagpapakatotoo ay pumapatnubay tungo sa pagpapakabuti at ang pagpapakabuti ay pumapatnubay tungo sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Alin sa mga tao ang pinakamainam, o Sugo ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ay tagapaggarantiya ng isang bahay sa paligid ng Paraiso para sa sinumang umayaw sa pakikipagtalo, kahit pa man siya ay nasa tama.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Paraiso?Nagsabi siya:Takot kay Allah at Magandang pag-uugali,at tinanong siya tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Impiyerno,Nagsabi siya: Ang bunganga at ang pribadong bahagi sa harapan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Muslim ay ang sinumang ligtas ang mga Muslim mula sa dila niya at kamay niya. Ang lumilikas ay ang sinumang umiwan ng ipinagbawal ni Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kabilang sa pagdadakila kay Allah-Pagkataas-taas Niya:Ay ang paggalang sa matandang muslim,at sa nakapag-saulo ng Qur-an na hindi nagmamalabis dito,at [hindi] naglikas sa [pagbabasa] nito,at paggalang sa isang pinunong makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay ay bigyan niyang dangal ang kanyang bisita ng kanyang regalo ang sabi nila: at ano ang kanyang regalo? Oh Sugo ni Allah, sabi Niya: ang araw niya at ang gabi niya, at ang pagbisita ay tatlong araw, kaya kung anuman ang sumobra doon iyon ay kawang gawa sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang tao ay magiging kasama niya ang sinumang iniibig niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Muslim na taga-ingat ng kayamanan na mapagkatiwalaan,ay yaong isinasagawa niya ang ipinag-uutos sa kanya,ibinibigay niya ito ng ganap,at kompleto,na maluwag sa kalooban niya,ipagkakaloob niya ito sa yaong naipag-utos sa kanya rito, ng isa sa mga nagkawanggawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang pumigil sa pagkagalit,na siya ay may kakayanan sa pagpapatupad nito,tatawagin siya ni Allah,napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas,sa harap ng mga nilalang sa Araw ng Pagkabuhay,upang papiliin siya mula sa magagandang babae [na mapapangasawa sa Paraiso],sa sinumang kanyang magustuhan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mabigyan ng pagsubok sa mga babaing ito,sa kahit anong bagay,at naging mabuti siya para sa kanila,gagawin silang panangga para sa kanya,mula sa Apoy ng Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay magwiwika sa Araw ng Pagkabuhay:Nasaan ang mga nagmamahalan sa Kadakilaan Ko?Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa Aking Silong,Araw na Walang masisilungan maliban sa Silong Ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo; at itinatakda ni Allah sa dila ng propeta Niya ang inibig Niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinakamainam na kasama para kay Allah-pagkataas-taas Niya,ay ang mainam sa kanila sa kanyang kasama,at ang pinakamainam ng kapitbahay para kay Allah-pagkataas-taas Niya,ay ang mainam sa kanila sa kanyang kapit-bahay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nasaan ang nanunumpa kay Allāh na hindi siya gagawa ng nakabubuti?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang yaman ay hindi sa dami ng ari-arian ngunit ang yaman ay ang yaman ng kaluluwa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi palasinungaling ang nagpapakasundo sa mga tao sapagkat nagpaparating siya ng kabutihan o nagsasabi ng kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi natutuklaw ang Mananampalataya mula sa iisang lungga nang dalawang ulit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako noon ay naglalakad kasama ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang. nakasuot siya ng isang balabal na Najrāno na makapal ang gilid. Naabutan siya ng isang arabeng disyerto. Hinatak nito siya sa balabal niya nang matinding hatak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kang bumati ng `alayka -s-salām (sumaiyo ang kapayapaan); ang `alayka -s-salām ay pagbati sa mga patay. Sabihin mo: as-salāmu `alayka (ang kapayapaan ay sumaiyo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang kaluguran ni Allah ay nakasalalay sa kaluguran ng dalawang magulang,at ang poot ni Allah ay nakasalalay sa poot ng dalawang magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang iniwan ang pananamit na pagpakumbaba sa Allah, at ito ay kaya niya, tatawagin siya ng Allah sa araw ng paghukom sa gitna ng mga nilalang (tao) hanggang sa papipiliin sya mula sa anong damit pananampalataya ang nais niyang suutin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang hindi naaawa ay hindi kinaaawaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang mananampalataya ay salamin ng kapatid niyang mananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay nagsiwalat sa akin na magpakumbaba kayo hanggang sa hindi maniil ang isa sa isa at hindi magmayabang ang isa sa isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na kayo ay hindi makapagpapasaya sa mga tao sa pamamagitan ng mga yaman ninyo, subalit pasayahin sila mula sa inyo ng kaaliwalasan ng mukha at kagandahan ng kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ba kayo nakaririnig? Hindi ba kayo nakaririnig? Tunay na ang pagsusuot ng lumang damit ay bahagi ng pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay banayad; naiibigan Niya ang kabanayaran sa lahat ng bagay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na sa iyo ay may dalawang kalikasang naiibigan ni Allāh: Ang pagtitimpi at ang paghihinay-hinay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na kabilang sa pinakakaibig-ibig sa inyo para sa Akin at ang pinakamalapit sa inyo mula sa Akin sa upuan sa Araw ng Pagkabuhay ay ang mga pinakamaganda sa inyo sa mga kaasalan. Tunay na ang pinakakasuklam-suklam sa inyo para sa Akin at ang pinakamalayo sa inyo sa Akin sa Araw ng Pagkabuhay ay ang mga madaldal, ang mga mapangalandakan, at ang mga mapagmayabang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O pangkat ng mga lumikas at mga dumamay, tunay na kabilang sa mga kapatid ninyo ay mga taong walang ari-arian at walang lipi kaya magsama ang isa sa inyo sa kanya ng dalawang lalaki o tatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalawin ninyo ang maysakit, pakainin ninyo ang nagugutom, at palayain ninyo ang bihag.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ito ay isang awa na inilagay ni Allah, pagkataas-taas Niya, sa mga puso ng mga lingkod Niya. Naaawa si Allah sa mga lingkod Niyang maaawain lamang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag namatayan ang isa sa mga Muslim ng tatlo sa mga anak, hindi siya sasalingin ng apoy [ng Impiyerno] maliban sa pagpapatupad sa sinumpaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagbili ang lalaki sa isang lalaki ng ari-arian,natagpuan ng bumili ng ari-arian sa ari-arian nito ang garapon na naglalaman ng ginto.Ang sabi ng nakabili ng ari-arian;Kunin mo ang ginto mo,dahil ang binili kolang ay ang lupa mo at hindi ko binili ang ginto,Ang sabi ng may-ari ng lupa:Ang ibininta ko sa iyo ay ang lupa at ang napapaloob dito.Nagpahatol sila sa isang lalaki:Ang sabi ng naghatol sa kanilang dalawa:Mayron ba kayong anak?Nagsabi ang isa sa kanilang dalawa:mayroon akong binata,At ang sabi ng ikalawa:mayroon akong dalaga.Nagsabi siya:Ipaasawa ninyo ang binata sa dalaga,at gumugol kayo sa kanilang dalawa mula sa ginto at magkawang-gawa kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
nagtatalaga lamang [ako] sa mga tao sa inilagay ni Allāh sa mga puso nila na kasapatan at kabutihan; kabilang sa kanila si `Amr bin Taghlib.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating ang isang lalaki sa propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:at nagsabi: Ako ay pagod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pag-antala ng may-kaya (sa kanyang utang) ay pang-aapi o kawalan ng katarungan, at kapag ipinasunod ang isa sa inyo sa taong may kaya, ay dapat siyang sumunod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ikaw ay taong sa iyo ay may Panahon pa ng Kamangmangan. Sila ay mga kapatid ninyo at mga alipin ninyo. Inilagay sila ni Allāh sa ilalim ng mga kamay ninyo. Kaya ang sinumang ang kapatid niya ay nasa ilalim ng kamay niya, pakainin niya ito mula sa kinakain niya at padamitan niya ito mula sa dinadamit niya. Huwag kayong mag-atang sa kanila ng makabibigat sa kanila at kung inatangan ninyo sila niyon, tulungan ninyo sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang binanggit niya ang isang lalaki mula sa Anak ng Israel,Nakiusap ang ilan sa mga Anak ng Israel na pahiramin ito ng Isang-libong Dinar,Nagsabi siya:Kumuha ka ng mga saksi na ipapasaksi ko ito sa kanila,Ang sabi niya; Sapat na si Allah bilang saksi,Nagsabi siya;Kumuha ka ng Taga-panagot,Ang sabi niya; Sapat na si Allah bilang Taga-panagot.Ang sabi niya; Katotohanan ang sinabi mo,At binayaran niya ito sa kanya sa palugit na natatakdaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dapat mong malaman o Aba Mas'ūd na si Allah ay may kakayahan sa iyo (na parusahan ka)dahil sa (ginagawa mong pagpaparusa) sa batang iyan))Nagsabi ako: Hinding-hindi na ako mamamalo ng alipin pagkatapos nito magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu