زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرگاه کسی برادر (مسلمان اش) را دوست داشته باشد، پس به او خبر دهد كه او را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله مردى را بيامرزد كه در هنگام خريد و فروش، و در هنگام طلب بدهى، آسان گير باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردى بود كه به مردم قرض مى داد، و به خدمتکار خود مى گفت: اگر پيش كسى رفتى و تنگدست بود، آن را ببخش، شايد الله ما را ببخشد، پس هنگامى كه با الله ملاقات كرد او را بخشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردى به پيامبر - صلى الله عليه و سلم - گفتند: من را نصيحت كنيد، فرمودند: خشمگين مشو، آن مرد چندين بار طلب درخواست خود را تكرار كرد، فرمودند: خشمگين مشو.
عربي انگلیسی فرانسوی
عدالتگران در (روز قيامت) نزد الله بر روى منبرهايى از نور قرار دارند، كسانى كه در حكمشان و با اهلشان و با رعيت عدالت را رعايت مى كنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ کار نيکی را کوچک و ناچيز مپندار؛ حتی اينکه گشاده رو با برادرت ملاقات کنی.
عربي انگلیسی فرانسوی
توانمند ( پهلوان ) آنيست كه نيرومندان را بر زمين بيفكند؛ بلكه توانمند ( پهلوان ) كسى است كه بتواند در هنگام خشم خود را كنترل كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى (مردم را) به خيرى راهنمايى كرد، پاداشى مانند پاداش انجام دهنده ی آن را دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس خير بگويد يا ساكت شود، و هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس همسایه اش را گرامی دارد، و هر كسى كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، پس مهمانش را گرامی دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه به مردم رحم نمى كند، الله نيز به او رحم نمى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بیشترین عاملی که سبب ورود به بهشت می باشد، تقوای الهی و اخلاق نیکو است.
عربي انگلیسی فرانسوی
شرم و حيا از ايمان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قيامت آتش دوزخ را از او دور می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال بنده ی پرهيزگارِ بی نیازِ گمنام را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
كاملترين مؤمنان از لحاظ ايمانى، بهترين آنان از لحاظ اخلاقى مى باشد، و برگزیده ترين شما كسى است كه با زنانتان بهترين (اخلاق) را داشته باشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا نرمى و لطافت در هر چيزى كه باشد بر آن برترى مى بخشد، و از هر چيزى كه گرفته شود ارزش آن را پايين مى آورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا مؤمن با اخلاق نيكويش به مقام و منزلت روزه دار شب زنده دار مى رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا بهترين شما نيک رفتارترين شماست.
عربي انگلیسی فرانسوی
آسان بگيريد و سختگير نباشيد، و مژده بدهيد و متنفر كننده نباشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
كسانى كه مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد كرد، به اهل زمين رحم كنيد، آنكه در آسمان است به شما رحم خواهد كرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ بنده ای (عيبِ) بنده ای را نمی پوشاند مگر اینکه الله متعال در قيامت (عيوب و گناهان) او را می پوشاند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله رحمت را به صد قسمت تقسيم کرده است؛ نود و نُه بخش آن را نزد خود نگه داشته و يک بخش را به زمين فرستاده است و به خاطر همين يک بخش است که مخلوقات با يکديگر مهربان هستند (به هم رحم می کنند)؛ به گونه ای که جانور، سُم خود را بالا می گيرد تا مبادا به بچه اش آسيبی برسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرجا که بودی تقوای الهی را داشته باش و پس از هر بدی، نيکی کن تا آن بدی را از ميان ببرد و با مردم با اخلاق نيکو رفتار کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
نيکی يعنی خوش خُلقی؛ و بدی عبارت است از چيزی که در درون انسان ترديد ايجاد نمايد و دوست نداشته باشی مردم از آن اطلاع پيدا کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
يکی از سخنانی که مردم از پيامبران گذشته دريافته اند، اين است که: اگر حيا نداری، هر عملی که می خواهی انجام بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از نرم خویی محروم شود، از همه ی نيکی ها محروم می گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
و هرکس با حاکمی بيعت کرد و با دست و دلِ خويش با او پيمان بست، بايد هرچه می تواند از او اطاعت کند و اگر کسی بر سرِ قدرت با حاکم نزاع کرد، گردنش را بزنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مومن طعنه زن، لعنت كننده، بددهن و بدرفتار (و بی شرم) نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
صداقت و راستگویی را پیشه ی خود کنید چراکه صداقت و راستی به سوی نیکی هدایت می کند و نیکی به سوی بهشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، برترین مردم کیست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
من برای کسی که خصومت و قيل و قال را ترک نمايد، خانه ای در کناره های بهشت ضمانت می کنم؛ هرچند حق با او باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال شد: چه چيزی بيش از همه مردم را واردِ بهشت می کند؟ فرمود: «تقوای الهی و خوش خلقی». و پرسيده شد: چه چيزی بيش از همه مردم را وارد دوزخ می گرداند؟ فرمود: «دهان و شرمگاه».
عربي انگلیسی فرانسوی
مسلمان كسی است كه ساير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر كسی است كه از آنچه الله منع كرده، دوری نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
احترام و گرامی داشتِ پيرمرد مسلمان و حافظ و عالِم قرآن که در آن زياده روی يا کوتاهی نکند و نيز احترام حاکم و صاحب قدرتِ عادل، بخشی از بزرگ داشت و تعظيم الله متعال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به الله و روز قيامت ايمان دارد، باید مهمانش را گرامی بدارد و جايزه اش را بدهد. عرض کردند: ای رسول خدا، جايزه اش چيست؟ فرمود: «(پذيرايی به بهترين شکل و در حد توان در) يک شبانه روز؛ و مهمانی، سه شبانه روز است و بيش از آن، صدقه و احسانِ ميزبان نسبت به مهمانِ اوست».
عربي انگلیسی فرانسوی
هر شخصی با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
انباردار مسلمان و امينی که مأموريت خود را به درستی انجام می دهد و صدقه را با رضايت خاطر و به طور کامل، به کسی می رساند که فرمان يافته است، خود يکی از صدقه دهندگان به شمار می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس خشمش را فرو ببرد، درحالی که می تواند آن را عملی سازد (يا انتقام بگيرد)، الله متعال در روز قيامت او را در انظار عمومی صدا می زند و به او اجازه می دهد هرچه از زنان زيبای بهشتی که می خواهد، برای خود برگزيند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با (سرپرستی) چنين دخترانی مورد آزمايش قرار گیرد و به ايشان نیکی کند، برای او حجاب و مانعی از آتش خواهند بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت الله متعال می فرمايد: کسانی که به خاطر عظمت من (و در جهت اطاعت از من) با يکديگر دوستی و محبت داشته اند، کجا هستند؟ امروز که سايه ای جز سايه ی من وجود ندارد، آنان را در سايه ی خود جای می دهم.
عربي انگلیسی فرانسوی
(برای رفع نيازش) سفارش کنيد تا پاداش بيابيد. و الله آنچه دوست داشته باشد - و به روايتی: آنچه بخواهد - بر زبان پيامبرش جاری می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
از ميان دوستان، کسی نزد الله متعال بهتر است که برای دوستش بهتر باشد و بهترين همسايه نزد الله متعال کسی است که برای همسايه اش بهتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که به نام الله سوگند می خورد که کارِ نيک انجام ندهد، کجاست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
بیان حقیقت ثروتمندی و تشویق به رضایت داشتن از آنچه الله متعال تقسیم کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که برای ايجاد صلح و آشتی در ميان مردم، سخن مصلحت آميزی را به آنها می رساند يا سخن خوبی بر زبان می راند، دروغ گو شمرده نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
انسان مؤمن از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
با رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم می زدم و ايشان ردائی نجرانی دارای حاشيه ای ضخيم به تن داشت؛ که مردی باديه نشين به ایشان رسيد و ردایش را به سختی كشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نگو: عليک السلام؛ چون عليک السلام درود و سلامِ مردگان است. بگو: السلام عليک.
عربي انگلیسی فرانسوی
رضای خداوند در رضايت پدر و مادر است و خشم خداوند در خشم پدر و مادر.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با وجودِ توانايی، از روی تواضع و فروتنی برای الله، از پوشيدن لباس خوب خودداری کند، الله متعال روز قيامت او را در انظار مردم فرا می خوانَد و به او اين اختيار را می دهد که از لباس های گرانبها و زيبای اهل ايمان، هر لباسی که می خواهد بپوشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که رحم نکند، مورد رحمت قرار نمی گيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مومن آیینه ی برادر مومنش می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا الله به من وحی نمود که نسبت به يکديگر فروتن باشيد تا هيچکس به ديگری فخر نفروشد و ستم و گردنکشی روا ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شما نمی توانید مردم را با اموال و دارایی که در اختیار دارید، جلب خود کنید؛ بلکه با گشاده رویی و اخلاق نیکوست که می توانید همنشینی و مصاحبت با آنها را به دست آورید.
عربي انگلیسی فرانسوی
توجه کنيد، گوش دهيد، همانا ساده پوشی و دوری از خوش گذرانی، از ايمان است؛ ساده پوشی و دوری از تن پروری، از ايمان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله مهربان و آسان گير است و نرمی و ملايمت در همه ی کارها را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در تو دو خصلت وجود دارد که الله متعال آنان را دوست دارد: بردباری و درنگ در کارها (سنجيده عمل کردن).
عربي انگلیسی فرانسوی
خوش اخلاق ترین شما، از محبوب ترين افراد نزد من و کسانی هستند که در قیامت به من نزديک تر می باشند؛ و مبغوض ترين شما نزد من و دورترين شما از من در قيامت، افرادِ پُرحرف (ورّاج) و لاف زنی هستند که با دهانِ پُر و ژستِ افراد سخنور سخن می گويند و نيز مُتَفَيهقان.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای گروه مهاجران و انصار، برخی از برادران شما، مال و خويشاوندی ندارند؛ پس هريک از شما بايد دو يا سه نفر از آنها را با خود همراه و شريک بگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به عیادت بیمار بروید و گرسنه را غذا دهید و اسیر را آزاد کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
اين رحمتی است که الله متعال در دل بندگانش نهاده است و الله به بندگانی رحم می کند که رحم و شفقت داشته باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
از هيچ مسلمانی سه فرزند نمی ميرد مگر اينکه آتش او را لمس نمی کند مگر به اندازه ی تحقق سوگند الله متعال.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بد دهان بود و سخن زشتی می گفت و نه دشنام دهنده و ياوه گو؛ و نه در کوچه و بازار اهل هياهو؛ و بدی را با بدی جواب نمی داد، بلکه می بخشید و گذشت می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه خدمتکارِ يکی از شما برايش غذا آورد، اگر او را با خود - سرِ سفره - ننشاند، لااقل يکی دو لقمه به او بدهد؛ زيرا او زحمت تهيه ی غذا را کشيده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی از مردی ديگر زمينی خريد. مرد خريدار در آن زمين، كوزه ای پر از طلا يافت.
عربي انگلیسی فرانسوی
اما بعد؛ به الله سوگند، من از اين اموال به برخی از مردم می دهم و به برخی هم نمی دهم؛ اما نزد من کسانی که سهمی به آنها نداده ام، از کسانی که سهمی به آنها داده ام، محبوب ترند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و گفت: من بسيار خسته و نيازمندم.
عربي انگلیسی فرانسوی
تأخير نمودن ثروتمند برای ادای بدهی اش، ظلم است؛ و چون يکی از شما برای دريافت طلبش به شخص توانگری حواله داده شد، بپذيرد و به او مراجعه کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
گویا هنوز عادت های جاهليت در تو وجود دارد؛ اينها برادران و خدمتکاران شما هستند که الله متعال ايشان را زيردستِ شما قرار داده است؛ پس هرکس برادرش زيردستِ اوست، بايد از همان غذايی که خود می خورَد، به او نيز بخوراند و از همان لباسی که خود می پوشد، به او نيز بپوشاند. آنها را به کاری که در توان شان نيست، مکلّف نسازيد و اگر آنان را به کاری مکلّف ساختيد، به آنها کمک کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر مردی از بنی اسرائيل نمود که از فرد ديگری از بنی اسرائيل درخواست نمود هزار دينار به او قرض بدهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
«ای ابومسعود، بدان که قدرت و توان الله بر تو بیش از قدرت و توان تو بر این غلام است». گفتم: پس از اين هرگز هيچ غلامی را نمی زنم.
عربي انگلیسی فرانسوی