Lista hadisa

Brinite se i čuvajte ovaj Kur'an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže...
عربي Engleski Francuski
"Najbolji među vama su oni koji Kur'an nauče i njemu druge podučavaju."
عربي Engleski Francuski
Nemojte od svojih kuća praviti mezarja, doista šejtan bježi iz kuće (u kojoj se uči sura El-Bekara).
عربي Engleski Francuski
"Ko noću prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekara, to će mu biti dovoljno."
عربي Engleski Francuski
"Ko prouči jedno slovo iz Kur'ana imat će za to dobro djelo, a za dobro djelo dobit će se deseterostruka nagrada. Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, nego, elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.
عربي Engleski Francuski
Kada se Ebu Talibu približila smrt, posjetio ga je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha b. Ebu Umejju. Tada mu se obratio riječima: 'Amidža izgovori: 'La ilahe illallah!', riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!'
عربي Engleski Francuski
“Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudže – miris joj je lijep, a i okus prijatan...”
عربي Engleski Francuski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur'an."
عربي Engleski Francuski
"Hoćeš li da te podučim najvažnijoj suri u Kur'anu..."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko vješto uči Kur'an, će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade."
عربي Engleski Francuski
"Zar ne znaš za ajete koji su mi objavljeni ove noći, poput kojih nisu viđeni nijedni ajeti? 'Kul e'uzu bi rabbil-felek' i 'Kul e'uzu bi rabbin-nas.'"
عربي Engleski Francuski
Od Aiše se prenosi da je kazala: "Iako je bio hladan jutarnji dan, ako bi mu se objavljivalo, njegovo čelo bi se orosilo znojem." (Hadis je zabilježio Muslim.)
عربي Engleski Francuski
Od el-Beraa b. Aziba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uljepšajte Kur'an svojim glasom."
عربي Engleski Francuski
“Je li vam naređeno i je li vaša zadaća da kur’anske ajete suprotstavljate jedne drugima? Prijašnji su narodi nastradali upravo zbog toga što vi sad činite! Vi za tim nemate nikakve potrebe. Nego, izvršavajte vjerske naredbe, a sustežite se od vjerskih zabrana.”
عربي Engleski Francuski
“Nemojte raspravljati o Kur’anu jer je raspravljanje o njemu nevjerstvo!”
عربي Engleski Francuski
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Francuski
„Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Uči mi Kur'an!' 'Allahov Poslaniče, da ja tebi učim Kur'an, a tebi je objavljen?!', rekoh. 'Ja volim da ga slušam od drugih.', odgovorio je. Ja sam tada počeo učiti suru En-Nisa', sve dok nisam došao do ajeta: 'A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?' Rekao je: 'Dosta je!' Okrenuo sam se prema njemu i vidio sam kako mu iz očiju idu suze."
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno zaviditi osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koga on troši na raznorazne načine čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom znanju i druge njemu podučava.
عربي Engleski Francuski
...te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa desne strane, a zatim je rekao: "Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Francuski
“Primjer onoga koji pamti Kur’an je kao primjer svezanih deva”
عربي Engleski Francuski
“Dok je melek Džibril, alejhis-selam, sjedio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je neku škripu iznad sebe...”
عربي Engleski Francuski
Jedan čovjek je učio suru El-Kehf, a pored njega stajao je konj vezan s dva duga užeta.
عربي Engleski Francuski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."
عربي Engleski Francuski
"U Kur'anu ima trideset ajeta koji će se zagovorati za čovjeka, sve dok mu ne bude oprošteno."
عربي Engleski Francuski
„Na Sudnjem danu će se dovesti Kur'an i onaj ko se sa njim družio i radio po njemu. Predvodiće ga sure el-Bekara i Alu Imran i zagovarat će se za njega.“
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Ebu Bekra b. Hazma da je u pismu koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napisao Amru b. Hazmu pisalo: "Neka Kur'an dotiče samo čista osoba."
عربي Engleski Francuski
"Zaista, Allah Kur'anom uzdiže neke ljude, a spušta druge."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Omera b. Hattaba kako kazuje: "Čuo sam Hišama b. Hakima kako još za života Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, uči suru El-Furkan. Slušao sam njegovo učenje i ustanovio da on uči na više načina, onako kako me nije poučio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Bio sam gotovo skočio na njega u namazu, ali sam se strpio dok nije selam predao. Tada sam ga uhvatio za ogrtač i upitao: 'Ko te je naučio da ovu suru učiš ovako kako sam čuo?' 'Naučio me je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem!', odgovorio je. 'Lažeš! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, doista me je poučio drugačije nego što si je ti proučio!', rekoh mu. Potom sam krenuo sa njim vodeći ga Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Čuo sam ovoga kako uči suru El-Furkan na različite načine, onako kako me ti nisi učio!' 'Pusti ga.', reče Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dodavši: 'Uči, Hišame.' On je učio onim kiraetom kojim sam ga čuo da uči, a onda je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Tako je objavljen!' Potom je dodao: 'Uči, Omere!' Učio sam mu onako kako me je on naučio, te Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: 'Tako je objavljen! Doista je ovaj Kur'an objavljen na sedam harfova, pa ga učite kako vam je lakše!'" Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Od Abdulaziza b. Rufeja prenosi se da je kazao: "Ušli smo ja i Šeddad b. Ma'kil kod Ibn Abbasa, r.a., pa mu je Šeddad b. Ma'kil rekao: 'Je li Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostavio iza sebe nešto?' On kaza: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.' Ušli smo i kod Muhammeda b. el-Hanefijja, pitajući ga to, a on je kazao: 'Nije ostavio ništa osim ono što je između dvije korice Mushafa.'" (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se Aiša, radijallahu 'anha, da je Haris b. Hišam, radijallahu 'anhu, pitao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, kako tebi dolazi Objava?” Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovori: "Ponekad mi dolazi poput zvuka zvona. To mi je najteži način Objave, i kada se prekine, ja bih potpuno upamtio ono što mi je (Džibril) kazao. Ponekad mi se melek ukaže u vidu čovjeka. On bi mi govorio, a ja pamtio šta mi kaže." Aiša, radijallahu 'anha, kaže: "Vidjela sam ga kako mu stiže Objava jednog veoma hladnog dana, i kada presta, čelo mu, uistinu, još kiptaše znojem." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dolazila objava, bilo bi mu teško i lice bi mu poblijedilo."
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Abbasa prenosi se da je u vezi s riječima Uzvišenog Allaha: "Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio" (el-Kijama, 16) rekao: "Allahov se Poslanik, s.a.v.s., prilikom objave Kur'ana suočavao sa teškoćom i pokretao je svoje usne. I ja ih evo pokrećem kao što ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pokretao. Pa je Uzvišeni Allah objavio: 'Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao' (el-Kijama, 16, 17), a to znači: On ga je sakupio u tvojim prsima pa ga uči. 'A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo', (el-Kijama, 18), a to znači: slušaj ga i pažljivo prati. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada mu dođe Džibril, pažljivo je slušao učenje Kur'ana, a kada bi on otišao, učio je onako kako ga je Džibril poučio." (Predaju je zabilježio Buhari.)
عربي Engleski Francuski
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘O kako je ružno da neko kaže: ‘Zaboravio sam taj i taj ajet’, samo je Allah učinio da ga zaboravi. Ponavljajte Kur’an jer se od zaboravlja brže nego što odvezane deve odbjegnu.’”
عربي Engleski Francuski
“Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik onima koji su ga učili!"
عربي Engleski Francuski
"Kada učite: 'El-Hamdu lillahi', učite i: 'bismilahir-rahmanir-rahim'. To je suština Kur'ana, srž Knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju, a (bismilahir-rahmanir-rahim) je jedan od tih ajeta."
عربي Engleski Francuski
“Allah je u Kur’anu objavio i: ‘Deset uobičajenih dojenja mjerodavno je kad je riječ o uspostavljanju srodstva’, zatim je to derogirano s pet poznatih dojenja, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro, a ovaj ajet se i dalje učio kao sastavni dio Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski
Ebu Džuhajfa, r.a., prenosi da je rekao: "Upitao sam Aliju: 'Imate li nešto od objave što nije obuhvaćeno Allahovom knjigom?' On kaza: 'Nemamo, tako mi Onoga Koji čini da proklije zrno i Koji stvori čovjeka! Ne znam za drugo osim razumijevanje koje Uzvišeni Allah podari čovjeku o Kur'anu i ovo što je u ovoj sahifi.' Rekoh: 'A šta je u sahifi?' On kaza: 'O plaćanju krvarine, oslobađanju zarobljenika i o tome da se ne ubija vjernik zbog nevjernika.'"
عربي Engleski Francuski
Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”
عربي Engleski Francuski
Omer, radijallahu 'anhu, me uvodio u društvo istaknutih učesnika bitke na Bedru, pa kao da se to nekima od njih nije sviđalo.
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni je Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno spuštao objavu, a najviše mu je objavljivao preda samu smrt."
عربي Engleski Francuski
“Da mi se približio, meleki bi ga raskomadali dio po dio.”
عربي Engleski Francuski
Zejd b. Sabit Ensari, radijallahu 'anhu, jedan od onih koji su pisali Objavu, rekao je: "Ebu Bekr mi je poslao vijest o pogibiji učesnika u bici na Jemami. Kod njega je bio Omer, koji mu je došao i rekao: 'Ubijanje se rasplamsalo na dan Jemame, pa se bojim da hafizi ne izginu na drugim mjestima i da se tako ne izgubi dosta Kur'ana, osim ako ga sakupite. Ja smatram da bi bilo dobro da sakupiš Kur'an.' 'Kako da uradim nešto što nije uradio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem?', reče Ebu Bekr, a on odgovori: 'To je, tako mi Allaha, dobro djelo!' 'Nije me prestao podsjećati na to sve dok mi Allah nije omilio da to uradim. Došao sam do spoznaje kakva je bila i Omerova.'” Zejd b. Sabit je govorio, a Omer je sjedio kod njega i nije pričao. “Ti si mlad i razuman”, reče mu Ebu Bekr, “mi ti vjerujemo, ti si pisao Objavu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Traži Kur'an i sakupi ga!” “Tako mi Allaha”, kaže Zejd b. Sabit, “da mi je stavljeno u dužnost da prenesem jedno brdo, bilo bi mi lakše od zapovijedi koju mi je izdao - da sakupim Kur'an. Upitao sam: 'Kako ćete raditi nešto što nije uradio Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem?' 'Ovo je, tako mi Allaha, veliko dobro!', reče Ebu Bekr. Ja sam to pokušavao izbjeći sve dok Allah nije omilio i meni ono što je omilio Ebu Bekru i Omeru. Krenuo sam u sakupljanje Kur'ana s parčadi kože i tkanine, s kostiju plećki, s palminog lišća i iz pamćenja ljudi. Tako sam kod ensarije Huzejme našao dva ajeta iz sure Et-Tevba koja nisam našao ni kod koga drugog: 'Došao vam je Poslanik, jedan od vas; teško mu je što ćete na muke udariti ... ', do kraja ovog i sljedećeg ajeta. Listovi na kojima je sakupljen Kur'an bili su kod Ebu Bekra dok mu Allah nije dao smrt, zatim kod Omera dok i njemu Allah nije dao smrt, a potom kod Hafse, kćerke Omerove.'” Hadis bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od lbn Šihaba da mu je Enes b. Malik kazivao: "Nakon što je Huzejfe b. Jeman učestvovao zajedno s muslimanima Šama i Iraka u osvajanju Armenije i Azerbejdžana, bio je zaprepašten njihovim razilaženjem u učenju Kur'ana, te je došao Osmanu, radijallahu 'anhu, i rekao: 'Zapovjedniče pravovjernih, preduhitri ovaj ummet prije nego što se raziđe u vezi s Knjigom, kao što su se razišli židovi i kršćani!' Osman je, nakon toga, zatražio od Hafse: ‘Pošalji nam stranice mushafa da ih prepišemo u mushaf, potom ćemo ti ih vratiti. Hafsa ih je poslala Osmanu, a on je naredio Zejdu b. Sabitu, Abdulahu b. Zubejru, Seidu b. ‘Asu i Abdur-Rahmanu b. Harisu b. Hišamu da ih prepišu i sačine nove primjerke mushafa. Trojici Kurejševića Osman je kazao: 'Ako se u nečemu iz Kur'ana raziđete sa Zejdom b. Sabitom, onda to napišite na narječju Kurejša, jer je Kur'an na njihovom narječju objavljen!' Oni su tako i učinili. Kada su prepisali taj i sačinili nove primjerke mushafa, Osman je stranice prvog mushafa vratio Hafsi, a u svako je područje poslao po jedan novoprepisani primjerak. Naredio je, nakon toga, da se, izuzev tih napisanih, sve druge stranice i primjerci spale." Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
“Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sreo je Džibrila i rekao mu: ‘Džibrile, ja sam poslan neukom narodu u kojem ima staraca, starica, te dječaka i djevojčica, kao i ljudi koji nikada nisu čitali knjige.’
عربي Engleski Francuski
Džundub b. Abdullah, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je kazao: "Učite Kur'an sve ste jedinstveni glede njega, a kada se pođete razilaziti, ne učite ga zajedno." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
“Bojim se da će mom umetu nauditi dvije kategorije ljudi: oni što se (neiskreno) vezuju za Kur'an i oni što se vezuju za mlijeko. Kad je riječ o prvoj kategoriji, to su oni koji će iz gradova odlaziti u periferiju, slijediti strasti i izostavljati namaz. A kad se radi o drugoj kategoriji, to su dvoličnjaci koji će učiti Kur’an i pomoću njega pobijati stav vjernika.”
عربي Engleski Francuski
Rekao je Ibn Abbas, radijallahu 'anhu: "Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.", a potom naveo ajet: 'Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.'" (El-Ahzab, 21.)
عربي Engleski Francuski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."
عربي Engleski Francuski