Talaan ng mga ḥadīth

Magkaroon kayo ng kasunduan sa Qur-an,Sumpa kay Allah sa sarili ni Muhammad na nasa kamay niya,ito ay mas-madaling makalayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pinaka-mainam sa inyo ay sinumang nagsaliksik sa kaalaman ng Qu-an at itinuro niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain iya ni Allah at pangalagaan-ay gumugunita sa Allah sa lahat ng kanyang oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang dumating ang kamatayan kay Aba Tālib,dumating sa kanya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at dito ay sina Abdullah bin Abe Umayyah at Abū Jahal,Ang sabi niya sa kanya: O tiyuhin ko,Sabihin mo na Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah salitang ipagsasaksi ko sa iyo kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ba ituturo sa iyo ang pinakadakilang kabanata sa Qur'ān
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang bumibigkas ng Qur'an habang siya ay mahusay rito ay makakasama ng mga tagapagtalang mararangal na masusunurin. Ang bumibigkas ng Qur'an at nauutal dito habang siya rito ay nahihirapan ay magkakamit ng dalawang gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi mo ba napag-alaman ang mga talata [ng Qur'an] na ibinaba kagabi na hindi napag-alaman ang tulad ng mga ito kailanman? Ang Qul a`ūdhu birabbi -lfalaq at ang Qul a`ūdhu birabbi -nnās.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi sa akin ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-;Basahin mo sa akin ang Qur-an, Nagsabi ako:Babasahin ko sa iyo gayun ito sa iyo ay ibinaba?! Nagsabi siya: Tunay na ibig ko itong marinig mula sa iba,kaya`t binasa ko sa kanya ang Kabanata ng An-Nisa,hanggang sa dumating ako talatang ito:{ Paano na ang sangkatauhan [sa araw ng paghuhukom] kung Kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan [ bansa] ng isang saksi [ang propetang ipinadala sa kanila] at ikaw [ O Muhammad] ay ipadala Namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa} Nagsabi siya: Sapat na para sa ngayon,Lumingon ako sa kanya kang-kaya`t ang dalawang mata niya ay lumuluha.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nararapat na kaiinggitan maliban sa dalawang bagay: Isang lalaki na pinagkalooban ni Allah ng kayamanan,pinahintulutan Niya ito na gugulin sa karapat-dapat,At isang lalaking pinagkalooban ni Allah ng karunungan,Siya ay humahatol rito at nangangaral.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumayo siya na ang Ka`bah ay nasa bandang kaliwa niya at ang Mina ay nasa bandang kanan niya;Pagkatapos ay sinabi niyang:Ito ang lugar kung saan ay ipinahayag sa kanya ang Surah Al-Baqarah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpadala ng isang lalaki sa hukbo [ng mga kawal],at siya ay nagbabasa sa mga kasamahan niya sa pagdarasal nila,at tinatapos niya sa "Ipagbadya (O Muhammad) siya si Allah ang Nag-iisa"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroong isang lalaki na nagbabasa ng Kabanata ng Kahf,at mayroon siyang kabayo na nakatali sa dalawang lubid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Tunay na pinag-kalooban ka ng magandang tinig (boses) mula sa mga magagandang tinig(boses) ni Propeta Dawud)),
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dadalhin sa Araw ng Pagkabuhay ang Qur'ān at ang mga alagad nitong nagsasagawa nito noon sa Mundo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na napapaloob sa aklat na isinulat ng Sugo ni Allāh pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-kay 'Amr bin Hazm:((Ang hindi hawakan ang Qur-ān maliban sa taong dalisay))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah ay nag-aangat ng mga tao sa pamamagitan ng Aklat na ito at nagbababa ng mga iba sa pamamagitan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag binasa ninyo ang: Ang lahat ng Papuri ay sa Allah, ay basahin ninyo ang: Sa ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain}. Ito ang Ina ng Qur-an at Ina ng Aklat at Ang Pitong Papuri,At {Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain} at isa rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si `Umar, malugod si Allāh sa kanya, ay nagpapalahok noon sa akin kasama ng mga nakatatanda ng Badr kaya para bang ang isa sa kanila ay nakatagpo sa sarili niya [ng pagkainis]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay nagpasunud-sunod ng pagsisiwalat sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, bago ang pagpanaw nito hanggang sa pumanaw ito sa pinakamadalas nangyayari ang pagsisiwalat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin ninyo ang Qur'an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay bilang tagapamagitan sa mga tagatangkilik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses