Talaan ng mga ḥadīth

Magkaroon kayo ng kasunduan sa Qur-an,Sumpa kay Allah sa sarili ni Muhammad na nasa kamay niya,ito ay mas-madaling makalayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pinaka-mainam sa inyo ay sinumang nagsaliksik sa kaalaman ng Qu-an at itinuro niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ba ituturo sa iyo ang pinakadakilang kabanata sa Qur'ān
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang bumibigkas ng Qur'an habang siya ay mahusay rito ay makakasama ng mga tagapagtalang mararangal na masusunurin. Ang bumibigkas ng Qur'an at nauutal dito habang siya rito ay nahihirapan ay magkakamit ng dalawang gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi mo ba napag-alaman ang mga talata [ng Qur'an] na ibinaba kagabi na hindi napag-alaman ang tulad ng mga ito kailanman? Ang Qul a`ūdhu birabbi -lfalaq at ang Qul a`ūdhu birabbi -nnās.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nararapat na kaiinggitan maliban sa dalawang bagay: Isang lalaki na pinagkalooban ni Allah ng kayamanan,pinahintulutan Niya ito na gugulin sa karapat-dapat,At isang lalaking pinagkalooban ni Allah ng karunungan,Siya ay humahatol rito at nangangaral.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpadala ng isang lalaki sa hukbo [ng mga kawal],at siya ay nagbabasa sa mga kasamahan niya sa pagdarasal nila,at tinatapos niya sa "Ipagbadya (O Muhammad) siya si Allah ang Nag-iisa"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mayroong isang lalaki na nagbabasa ng Kabanata ng Kahf,at mayroon siyang kabayo na nakatali sa dalawang lubid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Tunay na pinag-kalooban ka ng magandang tinig (boses) mula sa mga magagandang tinig(boses) ni Propeta Dawud)),
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dadalhin sa Araw ng Pagkabuhay ang Qur'ān at ang mga alagad nitong nagsasagawa nito noon sa Mundo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah ay nag-aangat ng mga tao sa pamamagitan ng Aklat na ito at nagbababa ng mga iba sa pamamagitan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin ninyo ang Qur'an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay bilang tagapamagitan sa mga tagatangkilik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses