فهرست احادیث

بر تلاوت قرآن محافظت كنيد، سوگند به كسى كه جان محمد در دستان اوست، (فراموش كردن) قرآن سريعتر از فرار كردن شترانى است كه پاهايشان با طناب بسته شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين شما كسى است كه قرآن را ياد گرفته، و به ديگران ياد دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
منزل هايتان را مانند قبرستان نكنيد، همانا شيطان از منزلى كه در آن سوره بقره قرائت مى شود فرار مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى دو آيه ى آخر سوره ی بقره را در شب بخواند، برایش بسنده و کافی هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه حرفى از كتاب الله را قرائت كند براى او يک پاداش دارد، و هر پاداش ده برابر آن مى باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثال مؤمنی که قرآن می خوانَد، مانند ترنجی است که هم بوی خوشی دارد و هم مزه ی خوبی.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ده آيه از ابتدای سوره ی "کهف" را حفظ کند، از فتنه ی "دجال" در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس قرآن را با صدای خوش نخوانَد، از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا بزرگ ترين سوره ی قرآن را به تو بياموزم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که ماهرانه قرآن بخواند، با ملائکه بزرگوار و نيکوکار خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به سختی بخواند و تلاوت قرآن برايش دشوار باشد، دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا می دانی که امشب آياتی بر من نازل شد که هرگز همانندِ آن ديده نشده است؟ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ".
عربي انگلیسی فرانسوی
حسادت جایز نیست مگر در دو مورد: شخصی که الله متعال به او مالی داده و توفیق خرج کردن در راه الله را به وی عنايت کرده است؛ و شخصی که الله به او حکمت و معارف دينی داده و به آن حکم نموده و عمل می کند و - به ديگران نيز - آموزش می دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصی را به عنوان فرمانده ی دسته ای از مجاهدان تعيين و اعزام کرد. هنگامی که وی برای يارانش امامت می داد، قرائتش را با «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» به پايان می رساند.
عربي انگلیسی فرانسوی
باری جبرئيل عليه السلام نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشسته بود که ناگهان صدايی از بالای سرش شنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی درحالی سوره ی کهف را می خواند که اسبش کنار وی بود و با دو ريسمان بسته شده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
به تو صدای خوبی مانند صدای خوشِ آل داوود داده شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
در قرآن سوره ای است که سی آيه دارد و برای شخصی - که آن را بخواند - آن قدر شفاعت می کند تا آمرزيده شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت قرآن و اهل آن که در دنيا به آن عمل می کردند، آورده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله با اين کتاب (=قرآن)، برخی از مردم را بلند و گروهی ديگر را خوار و زبون می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
چقدر بد است برای كسی كه می گويد: فلان و فلان آيه را فراموش كرده ام. بلكه فراموش می شود. قرآن را زياد تلاوت كنيد زيرا قرآن، سريع تر از فرار كردن شتر، از سينه ی مردم می گريزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
قرآن بخوانيد؛ چون روز قيامت درحالی می آید که برای صاحبانش شفاعت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
قرآن بخوانيد که روز قیامت درحالی می آید که برای خوانندگانش شفاعت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی