Danh mục Hadith

Há ngươi không thấy những dấu hiệu đã xảy ra trong đêm hôm nay sao, điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Hãy đọc (chương) Qul a 'u zu bi rab bil fa laq và (chương) Qul a 'u zu bi rab bil naas.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy đọc Qur'an bởi quả thật vào Ngày Phán Xét Nó sẽ biện hộ cho những người bạn của Nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp