زیر شاخه ها

فهرست احادیث

بر تلاوت قرآن محافظت كنيد، سوگند به كسى كه جان محمد در دستان اوست، (فراموش كردن) قرآن سريعتر از فرار كردن شترانى است كه پاهايشان با طناب بسته شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين شما كسى است كه قرآن را ياد گرفته، و به ديگران ياد دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه حرفى از كتاب الله را قرائت كند براى او يک پاداش دارد، و هر پاداش ده برابر آن مى باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثال مؤمنی که قرآن می خوانَد، مانند ترنجی است که هم بوی خوشی دارد و هم مزه ی خوبی.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس قرآن را با صدای خوش نخوانَد، از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که ماهرانه قرآن بخواند، با ملائکه بزرگوار و نيکوکار خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به سختی بخواند و تلاوت قرآن برايش دشوار باشد، دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
حسادت جایز نیست مگر در دو مورد: شخصی که الله متعال به او مالی داده و توفیق خرج کردن در راه الله را به وی عنايت کرده است؛ و شخصی که الله به او حکمت و معارف دينی داده و به آن حکم نموده و عمل می کند و - به ديگران نيز - آموزش می دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به تو صدای خوبی مانند صدای خوشِ آل داوود داده شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت قرآن و اهل آن که در دنيا به آن عمل می کردند، آورده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله با اين کتاب (=قرآن)، برخی از مردم را بلند و گروهی ديگر را خوار و زبون می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
چقدر بد است برای كسی كه می گويد: فلان و فلان آيه را فراموش كرده ام. بلكه فراموش می شود. قرآن را زياد تلاوت كنيد زيرا قرآن، سريع تر از فرار كردن شتر، از سينه ی مردم می گريزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
قرآن بخوانيد که روز قیامت درحالی می آید که برای خوانندگانش شفاعت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی