Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta-pagpalain iya ni Allah at pangalagaan-ay gumugunita sa Allah sa lahat ng kanyang oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi sa akin ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-;Basahin mo sa akin ang Qur-an, Nagsabi ako:Babasahin ko sa iyo gayun ito sa iyo ay ibinaba?! Nagsabi siya: Tunay na ibig ko itong marinig mula sa iba,kaya`t binasa ko sa kanya ang Kabanata ng An-Nisa,hanggang sa dumating ako talatang ito:{ Paano na ang sangkatauhan [sa araw ng paghuhukom] kung Kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan [ bansa] ng isang saksi [ang propetang ipinadala sa kanila] at ikaw [ O Muhammad] ay ipadala Namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa} Nagsabi siya: Sapat na para sa ngayon,Lumingon ako sa kanya kang-kaya`t ang dalawang mata niya ay lumuluha.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumayo siya na ang Ka`bah ay nasa bandang kaliwa niya at ang Mina ay nasa bandang kanan niya;Pagkatapos ay sinabi niyang:Ito ang lugar kung saan ay ipinahayag sa kanya ang Surah Al-Baqarah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na napapaloob sa aklat na isinulat ng Sugo ni Allāh pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-kay 'Amr bin Hazm:((Ang hindi hawakan ang Qur-ān maliban sa taong dalisay))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses