Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta-pagpalain iya ni Allah at pangalagaan-ay gumugunita sa Allah sa lahat ng kanyang oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumayo siya na ang Ka`bah ay nasa bandang kaliwa niya at ang Mina ay nasa bandang kanan niya;Pagkatapos ay sinabi niyang:Ito ang lugar kung saan ay ipinahayag sa kanya ang Surah Al-Baqarah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na napapaloob sa aklat na isinulat ng Sugo ni Allāh pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-kay 'Amr bin Hazm:((Ang hindi hawakan ang Qur-ān maliban sa taong dalisay))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses