زیر شاخه ها

فهرست احادیث

پيامبر - صلى الله عليه و سلم - در همه ی حالت هايشان الله متعال را ذكر مى نمودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ابن مسعود رضی الله عنه خانه را در سمت چپ خود و مِنی را در سمت راست خود قرار داده و سپس می گوید: این جایی بود که سوره ی بقره بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در نامه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عمرو بن حزم نوشته بود، آمده بود: «قرآن را جز شخص پاک لمس نکند».
عربي انگلیسی فرانسوی