فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

نبي کریم - صلی الله علیه وسلم - به الله - تعالی - په هر حال کې یاداوه.
عربي انګلیسي فرانسوي