Lista e haditheve

Përsëriteni Kuranin vazhdimisht, sepse, betohem në Atë, në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhamedit, se ai ikën më shpejt se deveja kur zgjidhet nga litari
عربي Anglisht Frëngjisht
Më i miri ndër ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve
عربي Anglisht Frëngjisht
Shtëpitë tuaja mos i bëni varreza, se shejtani ikën prej shtëpisë në të cilën lexohet surja el Bekare
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që i lexon dy ajetet e fundit të sures el Bekare gjatë natës, do t'i mjaftojnë
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, ka një shpërblim, i cili shtohet dhjetëfish
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ e përmendte Allahun në çdo gjendje
عربي Anglisht Frëngjisht