Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nang dumating ang kamatayan kay Aba Tālib,dumating sa kanya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at dito ay sina Abdullah bin Abe Umayyah at Abū Jahal,Ang sabi niya sa kanya: O tiyuhin ko,Sabihin mo na Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah salitang ipagsasaksi ko sa iyo kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag binasa ninyo ang: Ang lahat ng Papuri ay sa Allah, ay basahin ninyo ang: Sa ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain}. Ito ang Ina ng Qur-an at Ina ng Aklat at Ang Pitong Papuri,At {Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain} at isa rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si `Umar, malugod si Allāh sa kanya, ay nagpapalahok noon sa akin kasama ng mga nakatatanda ng Badr kaya para bang ang isa sa kanila ay nakatagpo sa sarili niya [ng pagkainis]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses