Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag binasa ninyo ang: Ang lahat ng Papuri ay sa Allah, ay basahin ninyo ang: Sa ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain}. Ito ang Ina ng Qur-an at Ina ng Aklat at Ang Pitong Papuri,At {Sa Ngalan ng Allah Ang Mahabagin Ang Maawain} at isa rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses