Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay nagpasunud-sunod ng pagsisiwalat sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, bago ang pagpanaw nito hanggang sa pumanaw ito sa pinakamadalas nangyayari ang pagsisiwalat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses