kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Duk wanda ya shaida cewa babu wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wanda bashi da abokin tarayya, kuma Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne kuma kalmarsa ne da ya jefa ta ga nana Maryamu kuma Ruhi ne daga gare shi, kuma Aljanna Gaskiya ce haka wuta ma, to Allah zai shigar da shi Aljanna akan kowane irin aiki ya Mutu.
عربي Turanci urdu
Duk Wanda ya gamu da Allah baiyi masa shirka ba to zai shiga Aljanna, kuma duk wanda ya gamu da shi alhalin yana yi Masa shirka to zai shiga Wuta
عربي Turanci urdu
Wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin kafafuwansa biyu da tsakanin ƙafafunsa ya tabbata a gare shi aljanna
عربي Turanci urdu
Al-janna yafi kusa daku daga igiyar takalmin Xayanku, kuma wuta ma haka take
عربي Turanci urdu
An tsare Wuta da Kawace Kwacen son Rai, kuma an kewaye Al-Janna da Abubuwan ki
عربي Turanci urdu
Yana shiga Sama mafi karfin Allah da kyawawan halaye
عربي Turanci urdu
Yayin da Allah Ya halicci Aljanna da wuta, sai Ya aiki (Malaika) Jibril - aminci ya tabbata agare shi
عربي Turanci urdu
Hey don-da-haka, menene ku? Shin ba ku yi umarni da kyakkyawa ba kuma kuna hani da mummuna? Yana cewa: Ee, na kasance ina umarni da kyakkyawa kuma ban zo gare shi ba, kuma na yi hani da mummunan aiki kuma na kawo shi
عربي Turanci urdu
Na kasance tare da Sa'eed bin Jubair sai ya ce: Wanene a cikinku ya ga duniyar da ta share jiya? Na ce: Ni ne, sai na ce: Amma ni ba na cikin sallah, amma an yi min duri
عربي Turanci urdu
Akwai matakai guda dari a Sama wanda Allah ya tanadar wa mujahidai a tafarkin Allah, tsakanin darajoji biyu kamar tsakanin sama da kasa
عربي Turanci urdu
Duk wanda ya auri mata biyu a tafarkin Allah muna so a kira shi daga kofofin sama, ya Abdullahi, wannan shi ne mafi alheri, saboda haka duk wanda yake cikin ma'abota sallah ana kiransa sallah, kuma duk wanda yake cikin masu jihadi ana kiran shi daga kofar jihadi
عربي Turanci urdu
Shin ba zan gaya muku wanda aka hana wuta ba? Ko kuma wa ya haramta ta wuta? Haramtacce ne ga kowane dangi mai sauki ne, mai taushi kuma mai sauki
عربي Turanci urdu
Wasu daga cikinsu suna dauke wuta a kan dugadugansa, wasu kuma suna dauke shi zuwa gwiwowinsa, wasu kuma suna daukarsa
عربي Turanci urdu
Za a shigar da Jahannama a wannan rana a kansa saboda iyayengiji dubu saba'in, tare da kowace sarauta ta sarakuna dubu saba'in da suke jan ta
عربي Turanci urdu
"Mutane Uku ba zasu shiga Al-janna ba: Mashayin giya da mai yanke Zumunci, da Mai Gasgata Masu Sihiri"
عربي Turanci urdu
Idan 'Yan Aljanna suka shiga Aljanna wani mai kira zai yi kira: Lallai ku zaku rayu kuma ba zaku Mutu ba har abada, Kuma zaku zauna cikin lafiya, ba zaku yi rashin lafiya ba, kuma zaku zauna Matasa ba zaku tsufa ba har abada, kuma zaku yi ta jin daxi ba zaku tava shan wahala ba har abadan
عربي Turanci urdu
Kuma ta yaya Ubangijinmu ba zamu yarda ba, bayan ka bamu abunda baka tava bawa kowa ba daga cikin halittarka? sai ya ce: to bana baku abunda yafi wancan ba? sai suce: Kuma wane abu ne yafi wancan ? sai ya ce: in sauke muku yarda ta wanda ba zan tava yi fushi da ku bayanta har Abadan
عربي Turanci urdu
Idan 'yan Al-Janna suka shiga Al-janna Allah -Madaukakin sarki zai ce da su- kuna san Karin wani abu ne da zan Karo muku shi? sai su ce: Ba ka Haskaka Fusokinmu ba? Kuma ba ka shigar da mu Al-Jannah ba kuma ka tseratar da mu daga Wuta? sai Allah ya yae musu Hijabi, sai ya zamanto ba'a basu wani abu mafi soyuwa a gare su ba kamar ganin Ubanginsu"
عربي Turanci urdu
Lallai Mumini yana da Wata Hema a cikin Al-janna ta Lu'ulu'u qwara xaya wacce aka fafake cikin sa tsawonsa a sama Mil Sittin ne, kuma Mumini yana da Iyalai a cikinsa da suke kewaya shi kuma wasu basa ganin wasu.
عربي Turanci urdu
Lallai 'yan Al-janna suna gano Xakunan waxanda suke samansu kamar yadda kuke ganin Tauraro mai haske da ya wuce a sararin sama daga Gabas ko kuma Yamma don fifikon da ke tsakaninsu
عربي Turanci urdu
Wallahi Kwarin bakar cikin Al-janna yafi Alkairi daga abunda rana ta futo mata ko ta faxar Mata (Wato Duniya)
عربي Turanci urdu
Mutane biyu 'Yan Wuta ne ban gansu ba: Wasu Mutane xauke da Bulalai kamar Jelar saniya suna dukan Mutane da ita. da kuma wasu Mata suna sanye da kaya amma tsirara su ke masu Bujurewa dokokin Allah masu kutsawa cikin savonsa, kawunansu kamar tozon Raqumi kuma ba zasu shiga Al-janna
عربي Turanci urdu
Haba mata, ku yi gaskiya, domin na nuna muku mafiya yawan mutanen Wuta, sai suka ce: Me ya Manzon Allah? Ya ce: "La'ana sun yawaita, kuma abokan tarayya sun zama kafirai. Ban ga wadanda suka kasa tunani da addini ba.
عربي Turanci urdu
Shin kuna cutar ganin rana da tsakar rana, ba cikin gajimare ba? Suka ce: A'a. Ya ce: Shin kuna shan wahala wurin ganin wata a daren cikakken wata, ba cikin gajimare ba?
عربي Turanci urdu
Za’a zo da mtuwa kamar siffar farin rago da sirkin baki
عربي Turanci urdu
Wutarku wani yankine daga yanki saba'in daga wutar Jahannama
عربي Turanci urdu
‘’Na tsinkaye a cikin Aljannah sai nag a mafiya yawan ahalinta talakawa ne ,Na leqa Wuta kuma sai nag a mafiya yawan ahalinta mata ne
عربي Turanci urdu
Al-janna da Wuta sunkai Qara, sai wuta ta ce: ni ta Masu jabberanci ce da Masu girman kai, ita kuma Al-janna Sai ta ce: ni ta Raunanan Mutane da Miskinan su ce
عربي Turanci urdu
Na tashi a ƙofar Sama, kuma idan mutum na kowa ya shiga ciki, ana jefa talakawa, da sahabban kakan-kakan
عربي Turanci urdu
Idan mumini ya san abin da Allah yake da shi na azaba, babu wanda zai yi kwadayin aljannarsa, kuma idan kafiri ya san abin da Allah ya yi na rahama, babu wanda zai karai daga aljannarsa
عربي Turanci urdu
Wane ne ya yarda da Allah a matsayin Ubangiji, tare da Musulunci addininmu, kuma tare da Muhammad Manzo, Aljanna ta wajaba a gare shi
عربي Turanci urdu
Kwadaitarwa zuwa ga samun ni'imar Aljanna har abada, da tsoratarwa daga azabar wuta mai zafi
عربي Turanci urdu
Mu'ujizar Allah - Mai girma da daukaka - na mutanen da za su shiga Aljanna a cikin sarkoki
عربي Turanci urdu
Saihan da Jihan da Furat da Nil baki xayan su kogunan Al-janna ne
عربي Turanci urdu
Wuta da Aljanna sunyi Jayayya, sai wuta ta ce: an zaveni saboda masu girman kai, da Masu jiji da Kai, kuma Aljanna ta ce: Ni kuma babu mai shiga ta sai raunanan Mutane da waxanda ba komai ba, da wacanda idonsu bai buxe da Duniya ba
عربي Turanci urdu
Aljannatai guda biyu kwanikansu na Azurfa, da abunda yake cikinsu, da Kuma Aljannatai guda biyu kwanukansu na Zinariya, da abunda yake cikinsu, kuma abunda yake tsakanin Mutane da abunda yake tsakanin suga Ubangijinsu, babu komai sai wani Mayafi na xaukaka akan fuskarsa a cikin Aljannar Zama
عربي Turanci urdu
"Lallai mafi karancin Gidan dayanku a cikin Al-janna ace da shi yi guri, sai yayi Guri a ransa sai ya ce da shi shin kayi Gurin? sai ya ce E sai ya ce da shi: to kana da abun da kayi Gurin da kuma wani kwatankwacin sa"
عربي Turanci urdu
Lallai a cikin Al-janna akwai wata Bishiya Mahayin doki horarre Mai sauri tafiyar shekara Xari ba zai iya wuceta ba
عربي Turanci urdu
Babu Wani Musulmi da 'Yayansa Uku zasu Rasu waxanda basu Balaga ba sai Allah ya shigar da shi Al-janna saboda falalar rahamarsa gare su
عربي Turanci urdu
Idam Ranar Al-kiyama ta Kasance Allah ai Tura ga kowane Musuli Bayahude daya Ko banasare, sai yace wannan zai kwanceka daga Wuta
عربي Turanci urdu
Dukkan abunda nabawa bawana halal ne, Kuma lallai ni na halicci bayi na kan turba baki xayan, kuma lallai su Shaixanu sun zo musu suka kautar da su daga Addinin su
عربي Turanci urdu
Al-janna da wuta sun kai kara, sai Aljanna ta ce: Raunana ne da miskinai zasu shige ni, Sai wuta ta ce: Ni kuma Jabberan Mutane da Masu girman kai ne za su shige ni, sai ya ce da Wuta: ke Azaba ta ce, kuma ina yin Ukuba da ke ga wanda na so, Kuma ya ce da Al-jannah: Ke Rahama ta ce, kuma ina jin kan wanda na su da ke
عربي Turanci urdu
"Lallai 'Yan Al-janna suna ganin Dakunan a cikin Al-Jannah kamar yadda kuke ganin Taurari a Sama"
عربي Turanci urdu