فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې - پدې خبره - ګواهي ورکړه چې نشته دی په حقه سره معبود مګر یوازې الله دی، شریک نه لري او محمد د الله بنده او رسول دی، او عیسی د الله بنده او رسول دی، او د هغه - کلمه - (په کلمه د کن سره پیدا شو)، او د هغه له روح ( د الله تعالی د طرفه) څخه دی، او دا چې جنت حق او اور(دوزخ) حق دی، الله به یې جنت ته ننباسي که هر عمل یې کړی وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې له الله سره مخ شو پداسې حال کې چې د الله سره یې هیڅ شی نه وي شریک کړی؛ جنت ته داخل شو او څوک چې ورسره مخ شو پداسې حال کې چې یو څه یې ورسره شریک کړي وي اور ته داخل شو.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوك چې ماته د هغه څه ضمانت وكړي چې د ژامو په منځ كې دی (ژبه) او د هغه څه چې د پښو په منځ كې یې دي (شرمګاه ) زه ورته د جنت ضمانت كوم.
عربي انګلیسي فرانسوي
جنت ستاسو یو ته د هغه د څپلیو له تسمې څخه ډیر نږدې دی، او دوزخ د هغه په ​​څیر دی
عربي انګلیسي فرانسوي
د جهنم اور په خواهشونو پوښلی شوی او جنت په سختیو پوښلی شوی دی
عربي انګلیسي فرانسوي
تر ټولو زیات هغه څه چې - انسان - جنت ته ننباسي، د الله تعالی ویره او غوره اخلاق دي.
عربي انګلیسي فرانسوي