Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

"Iwasan ninyo ang pitong nakapapahamak." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allāh, at ano po ang mga ito?" Nagsabi siya: "Ang pagtatambal kay Allāh, ang panggagaway, ang pagpatay sa kaluluwang ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa katwiran, ang pakikinabang sa patubuan, ang pakikinabang sa yaman ng ulila, ang pagtalikod sa araw ng labanan, at ang paninirang puri sa mga babaing malinis, na inosente, na mananampalataya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iwasan ninyo ang paghihinala,Sapagkat tunay na ang paghihinala ang pinakasinungaling na pag-uusap
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang higit na kasuklam-suklam sa mga lalaki kay Allāh ay ang pinakamabalasik na nakikipagtalo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah ay talagang nagpapalugit sa sumusuway sa katarungan; ngunit kapag kinuha Niya ito, hindi Niya ito patatakasin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang qaz`.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal sa amin ang pagpapakahirap-hirap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan na alam ko ang isang salita na kung sasabihin niya ito ay mawawala sa kanya ang anumang nararamdaman niya (galit),Kapag sinabi niya; Ako ay nagpapakupkop kay Allah laban kay Satanas na itinakwil,Mawawala sa kanya ang anumang nararamdaman niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mangilag kayo sa kawalan ng katarungan sapagkat ang kawalan ng katarungan ay dilim sa Araw ng Pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paglait sa Muslim ay kasuwailan at ang pakikipaglaban sa kanya ay kawalang-pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga mapanumpa ay hindi magiging mga tagapamagitan ni mga saksi sa Araw ng Pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapighatian sa nagsasalita at nagsisinungaling upang matawa ang mga tao! Kapighatian sa kanya, pagkatapos ay kapighatian sa kanya!
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katakutan ninyo ang Kawalan ng Katarungan,sapagkat ang kawalan ng Katarungan ay Dilim sa Araw ng Pagkabuhay,Katakutan ninyo ang [Pagiging]Maramot;Sapagkat ang [Pagiging] Maramot ay [siyang dahilan kung bakit]Nilipon ang mga nauna sa inyo,ito ang naging dahilan nila sa pagdanak nila ng mga dugo,at ipinahintulot nila ang mga ipinagbawal sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May tatlong hindi sila kakausapin ni Allah sa Araw ng Pagkabuhay, hindi Niya sila dadalisayin, hindi Siya titingin sa kanila,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi papasok sa Paraiso ang sinumang sa puso niya ay may kasimbigat ng butil ng alikabok na pagmamalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nalalaman ba ninyo kung sino ang bangkarota
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang magsalita o magpalaganap buhat sa aking mga hadith at nakikita niyang ito ay kasinungalingan; Siya ay isa mga sinungaling
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ikaw, kung susubaybayan mo ang mga ikahihiya ng mga Muslim, sisirain mo sila o halos sisirain mo sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang manira ng asawang babae sa asawa nito,o alipin ;ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang lumikas sa kapatid niya sa loob ng isang taon,ito ay tulad ng pagpadanak sa dugo niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Demonyo ay nawalan na ng pag-asa na sasambahin siya sa Tangway ng Arabya ng mga nagdarasal, ngunit [nagkakasya siya] sa pag-uudyok ng sigalot sa gitna nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi titingin ang lalaki sa kahubaran ng lalaki, ni ang babae sa kahubaran ng babae. Hindi tatabi ang lalaki sa lalaki sa iisang kumot, ni tatabi ang babae sa babae sa iisang kumot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tinipon ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,ang mga naunang tao at ang mga huli,itataas ng bawat lumabag [ sa kasunduan] ang bandila [niya],Sasabihin sa kanya: Ito ang linabag [na kasunduan] ni Pulano na anak ni pulano
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang bangkarota sa kalipunan ko ay ang sinumang darating sa Araw ng Pagkabuhay na may dalang dasal, ayuno, at zakāh. Darating siya samantalang nanlait kay ganito, nanirang-puri kay ganiyan, lumamon ng yaman ni ganoon, nagpadanak ng dugo ni ganito, at nanakit kay ganiyan. Kaya bibigyan si ganito mula sa mga magandang gawa niya at si ganiyan mula sa mga magandang gawa niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na kabilang sa pinakasukdulan sa mga kabulaanan ay ang mag-angkin ang tao [na anak daw siya] ng hindi niya ama, o [magpanggap na] ipinakita sa mata niya ang hindi niya nakita, o magsabi tungkol sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng hindi nito sinabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Aishah-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; Sinabi ko sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Tama na sa iyo si Sufiyyah na ganito at ganito.Nagsabi ang mga ilan sa mga nagsasalaysay; ibig sabihin niya; na siya ay maliit,Nagsabi siya;(( Katotohanang nakapagsabi ka ng salita na kung ito ay ihalo sa tubig ng karagatan,ay tunay na maihahalo ito!)) Ang sabi niya:Gumanti ako sa kanya(bilang tao), Nagsabi siya;(( Hindi ko inibig na ako ay makaganti (bilang tao),kahit pa magmay-ari ako ng ganito at ganito.)) Isinaysay ito nina Imam Abu Dawud at Imam At-Termidhie,At sinasabi na ((Hadith na Maganda na Tumpak)) at ang kahulugan ng (( naihalo niya ito)); naihalo ito nang paghalo ay maiiba niya ang lasa nito o amoy nito,sa sobrang baho nito at masamang itsura nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagpapakadakila sa sarili nito at nagpapakapalalo sa paglalalakad nito, makatatagpo nito si Allah habang Siya rito ay galit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang ang isang ay naglalakad sa (napakaganda nitong) damit,namamangha ito sa sarili niya,nasuklay ang buhok niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Asma`-malugod si Allah sa kanya-:Na ang isang babae ay nagsabi: O Sugo ni Allah,Tunay na mayroon akong (kasamang pangalawang asawa ng asawa ko);magkakaroon ba ako ng kasalanan kung magkukunwari akong busog sa asawa ko sa hindi naman niya ibinibigay sa akin?Ang sabi ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( Ang nagkukunwaring busog sa hindi naman ibinigay sa kanya ay tulad ng nagsusuot sa damit na hindi totoo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang naglalaitan sa sinasabi nila, nasa nagpasimula sa kanilang dalawa [ang kasalanan] hanggang hindi nagmamalabis ang naapi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibnu Mas-ud malugod si Allah sa kanya,katotohan na dumating sa kanya ang lalaki at sinabi sa kanya: iyan si pulano,pumapatak sa balbas niya ang alak,Nagsabi siya: Katotohanan na ipinagbawal sa atin ang paniniktik,ngunit kapag lumitaw sa atin ang ilan sa mga ito(katibayan),ay paparusahan natin siya dahil dito.Hadith na mabuti tumpak,Isinaysay ito ni Imām Abū Dāwud sa isnad na ayon sa Kondisyon ni Imam Al-Bukharie at Imam Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ipinapahintulot sa isang Muslim na lumikas siya sa kapatid niya nang mahigit sa tatlong araw,ang sinuman ang lumikas ng mahigit sa tatlong araw at siya ay namatay,Siya ay papasok sa Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Hesham bin Hakim bin Hizam-malugod si Allah sa kanilang dalawa-Katotohanan na siya ay dumaan sa Shaam sa mga Taong magsasaka,at tunay na pinatindig sila sa araw,at ibinuhus sa mga ulo nila ang langis! Nagsabi siya; Ano ito? Sinabi sa kanya;Pinaparusahan sila sa kanilang Tungkulin-at sa isangsalaysay-pinaparusahan sila dahil sa Buwis,Sumasaksi ako na narinig ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi; (( Katotohanan si Allah ay magpaparusa sa sinumang magparusa sa mga Tao sa Mundo)) Pumasok siya sa Pinuno,at sinabi niya ito,ipinag-utos nito sa kanila,at pinalaya sila.Isinaysay ito ni Imam Muslim (Magsasaka); Magsasakang hindi Arabo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang namalo ng isang alipin niya dahil sa kasalanang hindi nito ginawa o sinampal ito, tunay ang panakip-sala niya ay palayain ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kabanalan ng mga maybahay ng mga nakikibaka para sa mga nananatili ay gaya ng kabanalan ng mga ina nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Hamām bin Al-Hārith,buhat kay Meqdād-malugod si Allah sa kanya-Katotohanang ang isang lalaki ay pinupuri si 'Uthmān-malugod si Allah sa kanya-sinadya siya ni Meqdad,at umupo siya sa kanyang dalawang tuhod,at binabato niya sa mukha niya ang maliliit na bato,Nagsabi sa kanya si 'Uthmān:Ano ang nangyayari sa iyo? Nagsabi siya:Katotohanan ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:(( Kapag nakita ninyo ang mga namumuri,ibato ninyo sa mga mukha nila ang lupa)) Isinaysay ni Imām Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses