ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

“పెద్ద పాపములలోకెల్లా అతి పెద్ద పాపములు ఏమిటో మీకు తెలుపనా?
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“వినాశకరమైన ఏడు పాపముల నుండి దూరంగా ఉండండి
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
‘అనుమానాన్ని త్యజించండి,దానికంటే ఘోర అబద్దం లేనే లేదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“అపోహలను కల్పించేవాడు స్వర్గం లోనికి ప్రవేశించడు”
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ ఎక్కువగా అసహ్యించుకునే వాడు ఎవరంటే, ఎవరైతే (ప్రజలతో) విపరీతంగా జగడాలు, కలహాలు పెట్టుకుంటాడో.”
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దుష్ఠునికి, దౌర్జన్యపరునికి (వెంటనే శిక్షించక) కొంత గడువునిస్తాడు. అయితే, ఆయన అతడిని పట్టుకున్నపుడు, ఇక అతడిని విడిచిపెట్టడు
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ‘ఖజా’ (అల్ ఖజా – الْقَزَعِ) చేయుటను నిషేధించినారు.”
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“(ఒకసారి) మేము ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు వద్ద ఉన్నాము. అపుడు ఆయన ఇలా అన్నారు “అత్-తకల్లఫి చేయుట నుండి మనలను నిషేధించుట జరిగింది” (అత్-తకల్లుఫ్ التَّكَلُّفِ అంటే ‘ఎవరైనా, తాను నిజంగా అనుభూతి చెందని విషయాన్ని, అనుభూతి చెందినట్లు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ప్రదర్శించుట)
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ