ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

తస్మాత్ జాగ్రత్త! నేను మీకు మహాపాపాల్లో ఘోరమైనవాటి గురించి తెలియజేయనా?
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వినాశకరమైన ఏడు పాపాల నుండి మిమ్మల్ని రక్షించుకోండి,సహాబాలు ఓ దైవప్రవక్త అవి ఏమిటి ? అని అడిగారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ"షిర్కుబిల్లాహ్ (అల్లాహ్'కుఇతరులను భాగస్వామ్య పర్చటం) 2.చేతబడి 3.అకారణంగా అల్లాహ్ నిషేదించిన ప్రాణిని హతమార్చటం 4.వడ్డీ తినడం 5.అనాదల సొమ్మును అన్యాయంగా తినటం 6.యుద్దం నుండి వెనుతిరిగి పారిపోవటం 7,అభాగ్యురాలైన,అమాయకులైన మహిళలపై అపనిందలు మోపటం" అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘అనుమానాన్ని త్యజించండి,దానికంటే ఘోర అబద్దం లేనే లేదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
బంధువర్గాలతో తెగత్రెంపులు చేసుకునేవాడు స్వర్గ ప్రవేశాన్ని నోచుకోలేడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ప్రజల్లో కెల్లా అత్యంత అసహ్యకరమైన వారు ‘ అతిగా గొడవపడేవారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దుర్మార్గునికి ప్రపంచం లో కొంచెం గడువు ఇస్తాడు కానీ పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం అతన్ని వదలడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ - ‘ఖజఆ’ (తల వెంట్రుకలు ఒక భాగం కత్తిరించి మిగిలిన భాగాన్ని వదిలేవేయడం) ను వారించారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మాకు తకల్లుఫ్ (ఏదైనా కార్యం లేదా మాట ను అనవసర ఇబ్బందితో, శ్రమిస్తూ చేయడం) చేయకూడదని వారించబడింది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్