فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

آیا تاسو له تر ټولو غټو ګناهونو خبر نه کړم؟
عربي انګلیسي فرانسوي
له اوو هلاکوونکو ګناهونو څخه ځان وساتئ، دوی وويل: يا رسول الله هغه کوم دي؟ هغه وفرمايل: له الله سره شرک كول، جادوګري، د هغه نفس وژل چې له حق پرته یې الله وژل حرام كړي دي، سود خوړل، د يتيم مال خوړل، - په جهاد کې - د جنګ له میدان څخه شاتګ، او پر پاکو، بې خبره او مؤمنو بیبیانو د زنا تور پورې کول.
عربي انګلیسي فرانسوي
له ګمان څخه ځان وساتئ، ځکه ګمان تر ټولو دروغجنه وینا ده.
عربي انګلیسي فرانسوي
چغلګر انسان جنت ته نه داخلیږي
عربي انګلیسي فرانسوي
د الله تعالی په وړاندې تر ټولو مبغوض انسان هغه دی چې تل د خلکو سره سختې جګړي کوي.
عربي انګلیسي فرانسوي
الله تعالی ظالم ته مهلت ورکوي، کله یې چې راونیسي بیا یې نه پریږدي.
عربي انګلیسي فرانسوي
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - له قزع څخه منع فرمایلي دي.
عربي انګلیسي فرانسوي
مونږ له تکلف څخه منع شوي یو.
عربي انګلیسي فرانسوي