lis din Hadisai

An yi amfani da wasu matan a kanku, don haka kun sani kuma sun ƙaryata ku. Manzon Allah, shin ba za mu yake su ba? Ya ce: "A'a, ba su yi salla a cikin ku ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addini Nasiha ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, duk wanda ya yi hukunci daga al’amuran al’ummata yana da wahala a kansu; Ku tausaya masa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani bawa wanda Allah zai nema ya yi kiwonsa. Allah ne kawai Ya hana shi aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka bauta wa Allah shi kaxai, kada ka hada kome da Shi, kuma ka bar abin da ubanninka suka fada, kuma Ya umurce mu da yin addu’a da gaskiya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zai zama bayan ni sakamako da abubuwan da kuke musunwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa ba zai taba kaiwa Matakin Masu tsoron Allaba har sai ya bar abunda babu laifi a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka yi haquri, domin babu wani lokaci da zai zo face bayan hakan akwai wani sharri a bayansa har sai ka hadu da Ubangijinka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abu Masoud - yardar Allah ta tabbata a gare shi - ya ce: Wani mutum ya zo wurin Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - da rakumar da aka killace shi, ya ce: Wannan a cikin hanyar Allah. .
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi mubaya'a ga limami kuma ya ba shi cinikin hannunsa da 'ya'yan zuciyarsa, to ya rantse da shi idan zai iya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanene daga cikinku ya yi amfani da shi don aiki, kuma mun kasance muna nannade a dinka, da abin da ke sama da shi, zaren da zai zo da shi ranar tashin kiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dukkanku Masu kiwo ne kuma dukkaninku ababab tambaya ne akan kiwon sa, Sarki Mai kiwo ne, Kuma Mutum mai kiwo ne akan Iyalan gidansa, Kuma Mace Mai kiwo ce akan gidan Mijinta da Dansa, Saboda haka baki dayanku Makiyaya ne akan abunda aka ba shi kiwo"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na Hore ku da ji da kuma biyayya cikin Matsuwarka da kuma Yalwatarka, da cikin jin dadi da kuma rashin jin dadinka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance Muna yiwa Annabi SAW Mubaya'a kan ji dabiyayya, yana cewa da mu cikin abunda zaku iya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana kan mutum musulmi ji da kuma da’a a cikin abin da yake so ko yake ki sai dai in an umarce shi da sabo, to idan an umarce shi da sabo to babu ji kuma babu da’a, kuma ya ce kadai ana da’a ne a cikin abin da shari ta san da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya wulakanta Shugaba to Allah sai ya Wulakanta shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuji kuma Kub,i koda kuwa kuwa Bawa Bahabashe aka Shugabantar muku, Kai kace kansa gudaddajin Zabibi ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya bini to hakika yabi Allah, kuma duk wanda ya Sabamun to hakika ya sabawa Allah, kuma duk wanda yabi Sugabansa to hakika ya bini, kuma duk wanda ya Sabawa Shugaba to hakika ya sabamun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafiyan Shuwagabanninku su ne wadan da kuke son su kuma suma suke sonku, kuke sadawa da su kuma suma suke saduwa, Mafi Sharrin Suwagabannninku su ne wadanda kuke kinsu suke kinku, kuke La'antarsu suma suna la'antarku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya kai Abdurrahman Dan Samra, Kada ka nemi Mulki, sabida Idan aka baka sabida kai ka nema to sai abarka da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah yana son yarima mai kyau, ka sanya shi Ministan Ikhlasi, cewa ya manta an ambata, amma ya ce ya taimake shi, kuma idan yana so ya yi in ba haka ba ya sanya shi rashin lafiya, idan ya manta bai ambaci ba, amma ya ce ba Aanh
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah bai aiko daga annabi ba, kuma ban sanya wanda zai gaje shi ba daga khalifa, amma yana da layi biyu: layin da yake umurtar shi da yi masa nasiha zuwa ga alheri, kuma layin da yake umartar shi da sharri da kwadaitarwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Abu Dharr, na gan ka mai rauni, kuma ina son ka abin da nake so wa kaina, kar ka dora wa mutum biyu, kuma kar ka karbi kudin maraya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Abu Dharr, kai mai rauni ne, kuma amana ce, kuma a ranar lahira abin kunya ne da nadama, sai dai wadanda suka karbe ta da hakkinta suka biya abin da ke kanta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ambaci wani abu game da adalcinmu, kuma ina tsammanin zai kulle ni, don haka na ba da umarnin a raba shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada Ku haxani da Allah a wajen roqona,na rantse da Allah babu wanda zai tanbayeni daga cikinku wani abu sai inbasashi abunda ya roqa ina kuma ina mai fushi da shi, kuma Allah ya sanya Masa Al-barka cikin abunda na bashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina tafiya tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a kansa tare da dusar kankara mai kauri a cikin dutsen.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzon Allah ya Kasance, yana jinkirtawa a bayan Matafiya, Saboda ya taimakawa Rarrauna, Kuma ya dauke shi kuma yayi Masa Addu'a"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mu muna shiga ga Shugabanninmu sau Mu gaya musu Sacanin abunda Muke faca idan muka futo daga Wurinsu, sai ya ce: Mu muna qirga wannan cikin Munafunci a lokacin Manzon Allah SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kudin Bahrain suka zo, zan ba ka haka da sauransu da sauransu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Amirul Muminina, Allah Madaukaki ya ce wa Annabinsa - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi -: {Ka yi afuwa ka yi umarni da al'ada kuma ka kau da kai daga jahilai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
NASA an dauki wahayi ne a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma wannan wahayi ya daina, amma Nokhzkm yanzu ya hada da dawo mana daga kasuwancinku, ya nuna mana kyau Omnah da Qrbnah, ba mu asirin wani abu ba, Allah ya yi masa hisabi a cikin sirrinsa, kuma ya nuna mana Bad ba mu gaskata shi ko gaskata shi ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mafi Al-kairin Sahabbai guda hudu ne, Mafi Al-khairin Saraya kuma guda Dari hudu, kuma mafi Al-kairin Rundunar yaki Dari Hudu, Kuma ba za'a taba rinjayar Dubu goma Sha biyu ba daga 'yan Kadan"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci