హదీసుల జాబితా

మేము దైవప్రవక్త చేతులపై" వినడం,విదేయతచూపటంలో,కలిమి లో లేమిలో కష్టసుఖాలలో,ప్రతికూల పరిస్థితులలో,అర్హుడైన నాయకత్వం విషయం లో అతనిలో బహిర్గతమైన కుఫ్ర్ ను చూడనంత వరకు మేము వ్యతిరేఖత అవిదేయత చూపమని ప్రమాణం చేశాము.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా మీపై కొంతమంది నాయకులుగా నియమించ బడుతారు,వారి యొక్క సత్కార్యాలను మరియు దుష్కార్యాలను మీరు చూస్తారు ఎవరైతే వాటిని అసహ్యించుకుంటారో బయలు పడతారు,మరెవరైతే దానిని తిరస్కరిస్తారో సంరక్షించబడుతారు కానీ దానికి విధేయత చూపుతూ ఎవరైతే ఆచరిస్తారో సర్వనాశనం అవుతారు,అనుచరులు ప్రశ్నించారు: ఓ మహా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్‘మరి వారితో మేము మేము ధర్మపోరాటం చేయవచ్చా ? దైవప్రవక్త బదులిస్తూ ‘లేదు వారు మీ మధ్యలో నమాజు నెలకొల్పుతూ ఉన్నంతవరకు”అని చెప్పారు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ధర్మము అంటే {సద్బుద్దితో వ్యవహరించడం}మంచిని కోరుకోవడము.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఓ అల్లాహ్ ! నా జాతిలోనాయకునిగా నియమించబడ్డాక ఎవరైతే ప్రజలతో కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తాడో నువ్వు అతనితో కఠినంగా వ్యవహరించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ తాలా ఎవరికైతే నాయకత్వాన్ని ఒసగుతాడో అతని మరణ సమయంలో కనుక అందులో ఏమైనా మోసానికి అన్యాయానికి పాల్పడితే అతనిపై స్వర్గం నిషేదించబడుతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే అమీర్ విధేయతకు విముఖత చూపుతూ జమాత్ నుండి వైదొలగి చనిపోతాడో అతను అజ్ఞానం చావు చచ్చినట్లు, మరియు ఎవరైనా గుడ్డిగా మరొకరి పతాకం క్రింద పోరాడినా, కోపంగా అసహనముతో వ్యవహరించిన,లేదా అసహనము వైపుకు పిలుపునిచ్చినా లేదా మతోన్మాదానికి మద్దతు ఇచ్చి పిదప చంపబడితే,ఈ హత్య అజ్ఞానకాలం యొక్క హత్యకు సమానం అవుతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీరు ఒక వ్యక్తిని (మీ ఖలీఫాగా) అంగీకరించినప్పుడు, మీ సంఘీభావాన్ని అణగదొక్కాలని లేదా మీ ఐక్యతను దెబ్బతీసేందుకు ఎవరైనా మీ వద్దకు వస్తే అతన్ని చంపండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్