ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

“మేము రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చేతిపై ఇలా విధేయతా ప్రతిజ్ఞ చేసినాము – కష్టకాలంలోనూ, సుఖసమయంలోనూ, శక్తివంతులుగా ఉన్న సమయంలోనూ, బలహీనులుగా ఉన్న సమయంలోనూ, మాపై మరొకరికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడిన సందర్భంలోనూ
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
నిశ్చయంగా మీపై కొంతమంది నాయకులుగా నియమించ బడుతారు,వారి యొక్క సత్కార్యాలను మరియు దుష్కార్యాలను మీరు చూస్తారు ఎవరైతే వాటిని అసహ్యించుకుంటారో బయలు పడతారు,మరెవరైతే దానిని తిరస్కరిస్తారో సంరక్షించబడుతారు కానీ దానికి విధేయత చూపుతూ ఎవరైతే ఆచరిస్తారో సర్వనాశనం అవుతారు,అనుచరులు ప్రశ్నించారు: ఓ మహా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్‘మరి వారితో మేము మేము ధర్మపోరాటం చేయవచ్చా ? దైవప్రవక్త బదులిస్తూ ‘లేదు వారు మీ మధ్యలో నమాజు నెలకొల్పుతూ ఉన్నంతవరకు”అని చెప్పారు
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“ఎవరైతే విధేయత నుండి తొలగిపోయి, జమాఅత్ నుండి వేరై వెళ్ళిపోయినట్లయితే, తరువాత అతడు అదే స్థితిలో చనిపోతే, అతని చావు ‘జాహిలియ్యహ్’ కాలము (ఇస్లాంకు పూర్వపు అఙ్ఞాన కాలము) నాటి చావుతో సమానము
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ
“మీరు మీ విషయాల కొరకు ఒక వ్యక్తిని (మీ నాయకునిగా/పాలకునిగా) అంగీకరించినపుడు, (మీ నాయకునికి ప్రకటించిన) మీ సంఘీభావాన్ని ముక్కలు చేయాలనే, లేక మీ జమాఅత్ ను విడదీయాలనే తలంపుతో ఎవరైనా మీ వద్దకు వచ్చినట్లయితే – అతడిని చంపివేయండి.”
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ