Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nakipagkasundo kami sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pakikinig at pagsunod sa hirap at ginhawa,at sa Kasiglaan at Pagkamunghi,at sa pagpapa-inam sa amin,At ang hindi kami makipagtalo sa mga tagapamahala
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na mamumuno sa inyo ang mga pinuno,Makikilala ninyo sila at susuwayin,Sinuman ang mapoot [ang puso niya sa mga kasamaan],tunay na wala siyang pananagutan sa mga kasalanan,at sinuman ang sumuway [sa mga kasamaan nito],tunay na siya ay naging ligtas.Subalit sinuman ang masiyaha at sumunod [ay malilipon tulad ng paglipon sa mga nauna sa kanila])) Nagsabi sila: O Sugo ni Allah; hindi ba kami makikipaglaban sa kanila? Nagsabi siya: ((:"Hindi! Habang sila ay tumitindig ng dasal sa inyo"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magtiis kayo sapagkat tunay na walang dumarating na isang panahon malibang ang matapos nito ay higit na masama kaysa rito hanggang sa makatagpo ninyo ang Panginoon ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses