උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු අවනත වීමෙන් බැහැර වී; සමාජයෙන් වෙන්ව ගොස් මිය යැදුණේද ඔහු අඥාන කාලයේ මිය ගිය අයකු මෙන් මිය ගියේය. තවද කවරෙකු නොදුටු ධජයක් යටතේ සටන් වැද පක්ෂයට හා පක්ෂය වෙත ඇරයුම් කිරීමට හෝ පක්ෂයට උදව් කිරීමට හෝ උරණ වී පසුව ඝාතනය කරනු ලැබුවේ ද එසේ මරණයට පත්වීමත් ජාහිලිය්යා යුගයේ මරණයක් වන්නේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නුඹලාගේ කටයුතු සියල්ල එක් මිනිසෙකු මත තිබියදී කවරෙකු හෝ නුඹ වෙත පැමිණ නුඹලාගේ සැරයටිය කඩන්නට හෝ නුඹලාගේ එකමුතුකම බිඳින්නට හෝ බලන්නේ ද නුඹලා ඔහුට මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නුඹලා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරනු. නුඹලාගේ පරමාධිපතිව නුඹලා හමුවන තෙක් මොහුගෙන් පසු මොහුට වඩා දරුණු කාලයක් මිස වෙනකක් පැමිණෙන්නේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ