Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamatinding kinatatakutan ko para sa inyo ay: Ang Maliit na Pagtatambal, itinanong sa kanya kung ano ito, Nagsabi siya:Ang Pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah ay nag-obliga ng Kabutihan sa lahat ng bagay,Kapag kayo ay pumatay,pagbutihin ninyo ang pagpatay,at kapag kayo ay nagkatay,pagbutihin ninyo ang pagkakatay,at tunay na gawin ninyong matalas Ang kutsilyo nang bawat isa sa inyo at pagpahingain ang kakatayin nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allah! Sinuman ang mamuno-o mamahala mula sa kahit na kaunting bagay sa aking Ummah,at nagpahirap siya sa kanila;naway pahirapan mo siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang pinakamaganda sa mga tao sa kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang kaasalan ng Propeta ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang Qur'an.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ko nakita ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-magpakailnman na labis na tumawa hanggang sa makita ang kanyang tilao,Ngunit siya ay ngumingiti.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi koba ikukwento sa inyo ang isang kwento tungkol kay Dajjal,at Wala pang Propeta na nagkwento nito sa mga tao niya,! Siya ay may isang mata,At tunay na magdadala siya ng tulad ng Paraiso at Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay higit na mahiyain mula sa dalagang nasa pinagtataguan niya,Kapag nakakakita siya ng mga bagay na kinasusuklaman niya,nalalaman namin ito sa pagmumukha niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang salita ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay salitang hiwa-hiwalay,naiintindihan ito ng bawat taong nakakarinig sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagpahuli ng pagdarasal ng Eishah sa malalim na gabi.Lumabas si `Umar,Sinabi niya: Ang pagdarasal o Sugo ni Allah,Tulog na ang mga kababaihan at mga bata.Lumabas siya at ang ulo niya ay pumapatak [ng tubig] Sinabi niyang: Kung hindi ko lamang mapapahirapan ang aking Nasyon-o sa mga tao-Ipinag-utos ko sa kanila ang pagdarasal na ito sa ganitong oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katulad ko at katulad niyo ay kasing tulad ng isang lalaki pinasiklab ang apoy at ginawa ng mga balang at paru-paro ay nagsihulugan sila dito, at sila ay matutupok sa kanya (apoy), at ako ay kinuha (iniligtas) ko kayo mula sa apoy, ngunit kayo ay lumayo mula sa aking kamay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang pinakamaganda sa mga tao sa kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi pinapili ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa dalawang bagay kailanman malibang kinuha niya ang pinakamadali sa dalawa hanggat ito ay hindi kasalanan. Kung ito ay kasalanan, siya ay ang pinakamalayo sa mga tao roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdadasal na binubuhat niya si Ama`mah bint Zainab,anak ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kay Allah ang kinuha Niya at Kanya ang ipinagkaloob Niya.At ang lahat ng bagay sa Kanya ay may takdang panahon,magtiis ka at humiling sa gantimpala ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tiyak ang dakilang Allah itinipon sa akin ang lupa, dahil doon nakita ko ang silangan niya at ang kanluran niya, at tiyak ang aking ummah (nasyon) aabot ang kanyang kapangyarihan sa kung ano ang naitipon sa akin, at ako'y nabigyan ng dalawang kayaman ang pula (ginto) at ang puti (pilak).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay nagsalita,inuulit niya ito sa tatlong beses nang sa ganoon ay maunwaan ito,At kapag dumating siya sa mga tao at bumati siya ,Bumabati siya sa kanila ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Naalala ko ang tipak ng ginto sa amin,kinamumuhian ko na maging abala ako [ sa pag-iisip nito],kaya ipinag-utos kong ipamahagi ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ibigay ninyo ito sa kanya, sapagkat ang pinakamainam sa inyo,yaong pinakamabuti sa inyo magbayad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Iniisip ko na kayo ay nakarinig na si Abū `Ubaydah ay dumating na may dala mula sa Baḥrain
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi hiningan ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng anuman kailanman at nagsabi siya ng hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag ang Sugo ng Allah -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- bibitawan niya ang isang gawain, at ito ay kanyang kahabagan o gustong gawin; dahil sa pangambang gagawin siya ng mga tao at magiging obligado sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ako ay talagang tumitindig para sa pagdarasal at nagnanais na magpahaba niyon ngunit naririnig ko ang iyak ng paslit kaya nagpapaikli ako sa pagdarasal ko sa pagkasuklam na makapagpahirap ako sa ina nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nakaupong nakasalampak, na kumakain ng datiles.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako noon ay naglalakad kasama ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang. nakasuot siya ng isang balabal na Najrāno na makapal ang gilid. Naabutan siya ng isang arabeng disyerto. Hinatak nito siya sa balabal niya nang matinding hatak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kung ano mang kabutihan na mayroon ako hindi ko iyon ipag-kait sa inyo, at sino man ang humiling ng kalinisang-puri o kabanalan ipagkaloob ito sa kanya ng dakilang Allah, at sino man ang humiling ng tulong tutulungan siya ng dakilang Allah, at sino man ang humiling ng pag-timpi o pag-tiis para sa kanyang sarili pag-titiisin siya ng dakilang Allah, at kung ano man ang naibigay sa isang tao na maganda at napakaluwag yun ay ang sab'r (pag-timpi).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang hindi naaawa ay hindi kinaaawaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Jibrel,pumunta ka kay Muhammad-Ang Panginoon Mo ang higit na nakakaalam-tanungin mo siya kung ano ang iniiyak niya? Dumating sa kanya si Jibrel,at sinabi sa kanya ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang sinabi niya-at Siya ang Higit na nakakaalam-Nagsabi si Allah-Pagkataas-taas Niya: O Jibrel! Pumunta ka kay Muhammad,Sabihin mo sa kanya:Tunay na Kami ay maglulugod sa iyo sa Ummah mo,at hindi ka namin palulungkutin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noon ay may aliping babae na kabilang sa mga babaing alipin ng Madīnah na talagang kumukuha sa kamay ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at dinadala nito siya saan man nito loobin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ibigay ninyo sa akin ang damit ko,Kung nagmamay-ari lang ako tulad ng bilang ng Punongkahoy na Edhah na ito ng mga alagang Hayop,tunay na hinati ko na ito sa pagitan ninyo,at hindi ninyo ako makikitang [kabilang sa] Maramot,at hindi rin Sinungaling at hindi rin Duwag.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hayaan ninyo siya at magbuhos kayo sa ihi niya ng isang maliit na timba ng tubig o malaking timba ng tubig sapagkat ipinadala lamang kayo bilang mga nagpapadali at hindi kayo ipinadala bilang mga nagpapahirap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
May isang batang lalaking naglilingkod noon sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kung sakaling inanyahan ako sa pagkain na binti o hita [ng tupa], talagang tutugon ako.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ako nakasaling ng makapal na sutla ni ng manipis na sutla na higit na malambot kaysa sa palad ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi namalo ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, gamit ang kamay niya sa anuman ni sa isang babae ni sa isang alila, maliban sa pakikibaka sa landas ni Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga Hudyo;kapag dinatnan ng regla ang mga kababaihan sa kanila,Hindi nila ito sinasaluhan sa pagkain,at hindi sila nakikisalamuha sa kanila sa bahay,Kaya`t nagtanong ang mga kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ibinaba ni Allah -pagkataas-taas Niya ang : {Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagreregla,Ipagbadya:Ito ay isang bagay na nakakapinsala,kayat manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagreregla} [Al-Baqarah:222]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ko ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagdadasal at sa dibdib niya ay boses na parang boses ng gilingan dahil sa pag-iyak niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay `Aishah malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi:(( Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay tunay na iniiwan niya ang gawain,at siya ay nasisiyahan na gawin ito,dahil sa takot niya na gawin ito ng mga Tao,gagawin nila itong obligado sa kanila,at hindi nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dasal na Duha (na palagian) kailanman,at tunay na ako ay nagdadasal rito)) Saheh Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na may isang babaing nagdala sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng isang hinabing balabal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na sila ay nagpapili sa akin: na humingi sila sa akin nang labis-labis o ituring nila akong maramot gayong ako ay hindi nagmamaramot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ikalima: Ayon kay Jaber-malugod si Allah sa kanya-na siya ay nakipag-laban kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa lugar na Najd.At nang bumalik ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-bumalik siya kasama nila,inabutan sila ng tanghali(oras ng pagtulog)(1),sa isang lambak na may maraming kahoy na may tinik.Bumaba ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,at naghiwa-hiwalay ang mga tao na sumisilong sila sa mga puno.At.bumaba ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan (p:46)sa silong ng Assamura(puno) at isinabit niya dito ang tabak niya,at nakatulog kami ng matagal.Kung kaya`t ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tinatawag kami.at dumating sa kanya ang isang Arabo At nagsabi siya:((Tunay na tinangka niya sa akin ang tabak ko,habang ako ay natutulog,nagising ako at itoy nasa kamay niya,Nagsabi siya:(( Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin? Nagsabi ako:"Si Allah-tatlong beses-At hindi niya ito pinarusahan at umupo siya.Napagkaisahan sa katumpakan(2). At sa isang salaysay,Nagsabi si Jaber;kasama namin ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang pakikipag-laban na tinatawag na "May-ari ng Nagtatagpi",Kung kayat dumating kami sa isang puno na may silong na iniwanan namin ito para sa-Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan At dumating ang isang lalaki mula sa mga hindi mananampalataya,at ang tabak ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nakasabit sa puno,pinagtangkaan niya ito at nagsabi siya:"Natatakot kaba sa akin? At sinabi niya: Hindi,kaya`t nagsabi siya:"Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin?Sinabi niya:"ALLAH". At sa salaysay ni Abe Bakar Al-Esmailie sa "Tumpak nito" Nagsabi siya:"Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin?Sinabi niya: "ALLAH" Nagsabi siya:,kaya`t nahulog ang tabak sa kamay nito,at kinuha ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ang tabak;at sinabi niya(lalaki): ((Sino ang pumipigil sa iyo,mula sa akin?))Nagsabi siya:Maging isa kang mabuting taga-kuha.Nagsabi siya:((Sumasaksi kaba walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah?)) sinabi niya: Hindi;ngunit ipinapangako ko sa iyo na hindi kita lalabanan,at hindi ako papanig sa mga taong nakikipag-laban sa iyo.Pinabayaan niya ito sa kanyang daan.Dumating ang mga kasamahan nito:Nagsabi siya:Dumating ako sa inyo mula sa may pinaka-magandang kaasalan sa mga tao.Ang sinabi nito na ((umuwi)) ay bumalik at ang ((puno)ay puno na may mga tinik at ang((Samurah)) ay puno ng akasya at siya ang mga buto mula sa puno na may mga tinik;At ang ((Tinangka niya sa akin ang tabak)) ay isinuot nito at itoy nasa kamay niya((nakasabit)) ay:nagtatangka,at ito ay may patinig na (A) sa letrang Sa`d at (O).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Humingi ng Kapatawaran(kay Allah) para sa iyo ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan? Nagsabi siya :Oo,at gayundin sa iyo;Pagkatapos ay binasa niya ang talatang ito;{ At humingi ka ng Kapatawaran sa mga kasalanan mo at sa mga Mu`minin at mga Mu`minat (Lalaki at Babaing mananampalataya}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu