Talaan ng mga ḥadīth

Ikalima: Ayon kay Jaber-malugod si Allah sa kanya-na siya ay nakipag-laban kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa lugar na Najd.At nang bumalik ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-bumalik siya kasama nila,inabutan sila ng tanghali(oras ng pagtulog)(1),sa isang lambak na may maraming kahoy na may tinik.Bumaba ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,at naghiwa-hiwalay ang mga tao na sumisilong sila sa mga puno.At.bumaba ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan (p:46)sa silong ng Assamura(puno) at isinabit niya dito ang tabak niya,at nakatulog kami ng matagal.Kung kaya`t ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tinatawag kami.at dumating sa kanya ang isang Arabo At nagsabi siya:((Tunay na tinangka niya sa akin ang tabak ko,habang ako ay natutulog,nagising ako at itoy nasa kamay niya,Nagsabi siya:(( Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin? Nagsabi ako:"Si Allah-tatlong beses-At hindi niya ito pinarusahan at umupo siya.Napagkaisahan sa katumpakan(2). At sa isang salaysay,Nagsabi si Jaber;kasama namin ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang pakikipag-laban na tinatawag na "May-ari ng Nagtatagpi",Kung kayat dumating kami sa isang puno na may silong na iniwanan namin ito para sa-Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan At dumating ang isang lalaki mula sa mga hindi mananampalataya,at ang tabak ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nakasabit sa puno,pinagtangkaan niya ito at nagsabi siya:"Natatakot kaba sa akin? At sinabi niya: Hindi,kaya`t nagsabi siya:"Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin?Sinabi niya:"ALLAH". At sa salaysay ni Abe Bakar Al-Esmailie sa "Tumpak nito" Nagsabi siya:"Sino ang pumipigil sa iyo mula sa akin?Sinabi niya: "ALLAH" Nagsabi siya:,kaya`t nahulog ang tabak sa kamay nito,at kinuha ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ang tabak;at sinabi niya(lalaki): ((Sino ang pumipigil sa iyo,mula sa akin?))Nagsabi siya:Maging isa kang mabuting taga-kuha.Nagsabi siya:((Sumasaksi kaba walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah?)) sinabi niya: Hindi;ngunit ipinapangako ko sa iyo na hindi kita lalabanan,at hindi ako papanig sa mga taong nakikipag-laban sa iyo.Pinabayaan niya ito sa kanyang daan.Dumating ang mga kasamahan nito:Nagsabi siya:Dumating ako sa inyo mula sa may pinaka-magandang kaasalan sa mga tao.Ang sinabi nito na ((umuwi)) ay bumalik at ang ((puno)ay puno na may mga tinik at ang((Samurah)) ay puno ng akasya at siya ang mga buto mula sa puno na may mga tinik;At ang ((Tinangka niya sa akin ang tabak)) ay isinuot nito at itoy nasa kamay niya((nakasabit)) ay:nagtatangka,at ito ay may patinig na (A) sa letrang Sa`d at (O).