Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamatinding kinatatakutan ko para sa inyo ay: Ang Maliit na Pagtatambal, itinanong sa kanya kung ano ito, Nagsabi siya:Ang Pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi koba ikukwento sa inyo ang isang kwento tungkol kay Dajjal,at Wala pang Propeta na nagkwento nito sa mga tao niya,! Siya ay may isang mata,At tunay na magdadala siya ng tulad ng Paraiso at Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagpahuli ng pagdarasal ng Eishah sa malalim na gabi.Lumabas si `Umar,Sinabi niya: Ang pagdarasal o Sugo ni Allah,Tulog na ang mga kababaihan at mga bata.Lumabas siya at ang ulo niya ay pumapatak [ng tubig] Sinabi niyang: Kung hindi ko lamang mapapahirapan ang aking Nasyon-o sa mga tao-Ipinag-utos ko sa kanila ang pagdarasal na ito sa ganitong oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katulad ko at katulad niyo ay kasing tulad ng isang lalaki pinasiklab ang apoy at ginawa ng mga balang at paru-paro ay nagsihulugan sila dito, at sila ay matutupok sa kanya (apoy), at ako ay kinuha (iniligtas) ko kayo mula sa apoy, ngunit kayo ay lumayo mula sa aking kamay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdadasal na binubuhat niya si Ama`mah bint Zainab,anak ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kay Allah ang kinuha Niya at Kanya ang ipinagkaloob Niya.At ang lahat ng bagay sa Kanya ay may takdang panahon,magtiis ka at humiling sa gantimpala ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tiyak ang dakilang Allah itinipon sa akin ang lupa, dahil doon nakita ko ang silangan niya at ang kanluran niya, at tiyak ang aking ummah (nasyon) aabot ang kanyang kapangyarihan sa kung ano ang naitipon sa akin, at ako'y nabigyan ng dalawang kayaman ang pula (ginto) at ang puti (pilak).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ang Sugo ng Allah -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- bibitawan niya ang isang gawain, at ito ay kanyang kahabagan o gustong gawin; dahil sa pangambang gagawin siya ng mga tao at magiging obligado sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ako ay talagang tumitindig para sa pagdarasal at nagnanais na magpahaba niyon ngunit naririnig ko ang iyak ng paslit kaya nagpapaikli ako sa pagdarasal ko sa pagkasuklam na makapagpahirap ako sa ina nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang hindi naaawa ay hindi kinaaawaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Jibrel,pumunta ka kay Muhammad-Ang Panginoon Mo ang higit na nakakaalam-tanungin mo siya kung ano ang iniiyak niya? Dumating sa kanya si Jibrel,at sinabi sa kanya ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang sinabi niya-at Siya ang Higit na nakakaalam-Nagsabi si Allah-Pagkataas-taas Niya: O Jibrel! Pumunta ka kay Muhammad,Sabihin mo sa kanya:Tunay na Kami ay maglulugod sa iyo sa Ummah mo,at hindi ka namin palulungkutin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May isang batang lalaking naglilingkod noon sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Aishah malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi:(( Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay tunay na iniiwan niya ang gawain,at siya ay nasisiyahan na gawin ito,dahil sa takot niya na gawin ito ng mga Tao,gagawin nila itong obligado sa kanila,at hindi nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dasal na Duha (na palagian) kailanman,at tunay na ako ay nagdadasal rito)) Saheh Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Humingi ng Kapatawaran(kay Allah) para sa iyo ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan? Nagsabi siya :Oo,at gayundin sa iyo;Pagkatapos ay binasa niya ang talatang ito;{ At humingi ka ng Kapatawaran sa mga kasalanan mo at sa mga Mu`minin at mga Mu`minat (Lalaki at Babaing mananampalataya}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses