فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

تر ټولو زیات چې پر تاسو له هغه ډارېږم کوچنی شرک دی، له هغه څخه - یې په اړه - پوښتنه وشوه، هغه وویل: ځان ښودنه (ریاء) ده.
عربي انګلیسي فرانسوي