فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

تر ټولو زیات چې پر تاسو له هغه ډارېږم کوچنی شرک دی، له هغه څخه - یې په اړه - پوښتنه وشوه، هغه وویل: ځان ښودنه (ریاء) ده.
عربي انګلیسي فرانسوي
الله په هر شي باندې نیکي کول لیکلي دي، نو کله مو چې وژل کول، په ښه توګه یې ووژنئ، او کله مو چې حلاله کوله، په ښه توګه حلاله وکړئ، او ستاسو څخه یو څوک باید خپل چوړکۍ تیره کړي او خپله قرباني دې راحت کړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
یا الله! چا چې زما د امت د چارو مسؤولیت په غاړه واخسته او پر هغوی یې سختي وکړه نو ته په هغوی باندې سختي وکړه.
عربي انګلیسي فرانسوي
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - له ټولو خلکو د غوره اخلاقو درلودونکی انسان و.
عربي انګلیسي فرانسوي
د الله د پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - أخلاق قرآن و.
عربي انګلیسي فرانسوي