Lista hadisa

Davanje sadake neće umanjiti imetak. Allah čovjeku koji prašta neće povećati ništa drugo do ponos i snagu, i niko se neće poniziti zbog Allaha, a da ga Allah neće uzdići.“
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah rekao je: 'Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati.'"
عربي Engleski Francuski
Nema ni jednog dana u kojem ljudi osvanu, a da ne siđu dva meleka od kojih jedan kaže: "Allahu nadomjesti onome koji udjeljuje.", a drugi kaže: "Allahu uništi imetak onome ko škrtari."
عربي Engleski Francuski
"Mi smo u doba Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, davali sadekatul-fitr po jedan sa' hrane (pšenice), ili sa' ječma ili sa' hurmi ili sa' suhog sira ili po jedan sa' suhog grožđa..."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik je odredio sadakatul-fitr", ili je kazao, "ramazanski sadakatul-fitr, na mušku i žensku osobu - na slobodnog i na roba, po jedan sa'a hurmi ili polovinu sa'a ječma. Potom je svijet to zamijenio polovinom sa'a pšenice. To je odredio i na malodobnog i na punoljetnog."
عربي Engleski Francuski
"Na imovinu ispod pet oka nema zekata, na deve ispod pet komada nema zekata i na imovinu ispod pet veskova nema zekata."
عربي Engleski Francuski
"Zar Allah nije i vama omogućio da sadaku djelite? Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako 'elhamdulillah' je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, podsticanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka."
عربي Engleski Francuski
Ko podijeli sadaku u vrijednosti jedne datule (hurme) od svoje dobre (poštene) zarade - a Allah i ne prima, nego samo dobro - Allah će mu je primiti Svojom desnicom, a potom joj za njenog vlasnika (dobročinitelja) podizati vrijednost, kao što svaki od vas uzagaja svoje ždrijebe, dotle dok ne postane kao brdo.
عربي Engleski Francuski
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Francuski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“
عربي Engleski Francuski
"Blagajnik (rizničar) musliman i pouzdan, koji izvršava što mu se naredi i u punoj mjeri isplaćuje onome kome mu je naređeno, dragovoljno (bez srdžbe), i sam je jedan od dobrotvora (davalaca sadake)."
عربي Engleski Francuski
"Ko bude iskušan ćerkama, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
Najbolja sadaka je hlad šatora na Allahovom putu, sluga za devu na Allahovom putu, ili odrasla deva udijeljena na Allahovom putu.'"
عربي Engleski Francuski
„Nemojte biti nasrtljivi kada tražite, jer, tako mi Allaha, niko od vas neće od mene nešto zaiskati i izvući od mene svojim navaljivanjem nešto što mi nije bilo po volji a da će u onome što sam mu dao imati bereketa!“
عربي Engleski Francuski
"Gornja ruka je bolja od donje. Gornja ruka je ona koja daje, a donja je ona koja traži.“
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Mesud kazivao je: "Upitao je Vjerovjesnik, sallallabu alejhi ve sellem: 'Kome je od vas imetak njegovog nasljednika draži od njegovog imetka?' 'Allahov Poslaniče', odgovorili su, 'nema nikog među nama a da mu njegov imetak nije draži! ' On reče: 'Doista je njegov imetak onaj koji udijeli, a imetak njegovog nasljednika onaj koji ostavi iza sebe!'" (Buhari)
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno zaviditi osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koga on troši na raznorazne načine čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom znanju i druge njemu podučava.
عربي Engleski Francuski
"Koja je milostinja sa najvećom nagradom?" On je kazao: "Da udijeliš milostinju a ti si zdrav i škrt, bojiš se siromaštva a nadaš bogatstvu. Ne ostavljaj to za kasnije pa kad duša dođe u grlo onda kažeš: 'Ovome ovoliko a tome toliko...'"
عربي Engleski Francuski
Musliman nije dužan da na svoga roba ili konja dadne zekat.
عربي Engleski Francuski
"Nema naknade štete u onome što uništi životinja, ili u iskopanom bunaru i rudama; a na pronađeno blago daje se petina."
عربي Engleski Francuski
Tebi, o Jezide, pripada ono što si naumio, a tebi Ma'ne ono što si uzeo.
عربي Engleski Francuski
"Jedi, pij, oblači se i udjeljuj, ali bez pretjerivanja i oholjenja."
عربي Engleski Francuski
...šta je ostalo od zaklane ovce, a ona je kazala: „Ostala je samo plećka!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ostalo je sve osim plećke!'“
عربي Engleski Francuski
"Novac koji potrošiš na Allahovom putu, novac koji potrošiš za oslobađanje robova, novac koji podijeliš siromasima i novac koji potrošiš na svoju obitelj; najveća je nagrada za onaj novac koji si potrošio za svoju obitelj."
عربي Engleski Francuski
“Svaki je musliman dužan davati milostinju.”
عربي Engleski Francuski
"Udjeljuj, ili daruj ili daji koliko možeš i ne broj, pa da i Allah tebi broji; ne skrivaj je u posudu (kesu), pa da i Allah tako tebi učini (ograničenu nafaku)."
عربي Engleski Francuski
„Škrtac i dobrotvor slični su dvojici ljudi na kojima su dva željezna pancira od njihovih prsa do ključnih kostiju (do vrata).“
عربي Engleski Francuski
"Dok smo bili na putovanju sa Vjerovjesnikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je neki čovjek jašući na svojoj jahalici..."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda: "Hasan, sin Alije, radijallahu anhuma, uzeo je jedanput (kao dijete) jednu hurmu od hurmi koje su date za sadaku, pa ju je stavio u usta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je vidio, te je povikao: 'Baci, ispljuj to! Zar ne znaš da mi ne jedemo sadaku!'" U drugom rivajetu stoji: "Zaista nam (Poslaniku i njegovoj porodici) nije dozvoljena sadaka!"
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja je sadaka ona koja ne opterećuje davaoca. Gornja ruka bolja je od donje ruke. Pođi od onoga koga izdržavaš." Supruga kaže: "Potroši na mene!", robinja koja je majka njegovog djeteta kaže: "Kome me prepuštaš?" Rob kaže: "Nahrani me pa me koristi."
عربي Engleski Francuski
Muaz b. Džebel kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao me u Jemen naredivši mi da od trideset krava (na ime zekata) uzmem june ili junicu koji su napunili godinu i ušli u drugu, a od svakih četrdeset krava da uzmem june ili junicu koji su napunili drugu i ušli u treću godinu, i da na ime glavarine od svakog punoljetnog uzmem zlatnik ili protuvrijednost u jemenskoj odjeći.”
عربي Engleski Francuski
Divno! To je imetak koji donosi zaradu! To je imetak koji donosi zaradu! Čuo sam što si rekao. Smatram da je najbolje da to daš svojoj rodbini
عربي Engleski Francuski
‘O Omere, zar ne shvaćaš da je amidža čovjeku poput oca?’
عربي Engleski Francuski
"Neki je čovjek bio u prostranoj bezvodnoj pustinji..."
عربي Engleski Francuski
"Neki čovjek odluči da će dati milostinju te je dade jednom čovjeku ne znajući da je on kradljivac, te se sutradan govorkalo: 'Kradljivcu neko udijeli milostinju', a taj je rekao: 'Hvala Allahu na tome!'"
عربي Engleski Francuski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva i sve će imati uzde."
عربي Engleski Francuski