Danh mục Hadith

Ai nhịn chay Ramadan bằng niềm tin và lòng hi vọng sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Chúng tôi đã ăn thức ăn nhịn cùng với Thiên Sứ của Allah, xong Người đi hành lễ Salah. Ông Anas hỏi ông Zaid: Thời gian bao lâu từ lúc ăn đến Azan? Ông đáp: Khoảng năm mươi câu Kinh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Qủa thật Bilal cất tiếng kêu gọi (hành lễ) vào cuối đêm. Bởi thế, hãy ăn và hãy uống cho đến khi nghe được tiếng A'zzan của con trai Umm Maktum
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lý do tại sao người phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt được tạm hoãn nhịn chay nhưng bắt buộc phải nhịn chay bù trả lại (những ngày thiếu) sau khi đã sạch sẽ. Ngược lại, thì không hành lễ nguyện Salah trả lại trong những ngày bị hành kinh? Bà 'A-ishah nói: Chẳng lẽ ngươi là người Haruriyah (Khawarij)? Tôi nói: Không, tôi chỉ hỏi thôi. Bà' A-Ishah nói: Khi chúng tôi trong thời gian có (kinh nguyệt) thì chúng tôi được lệnh phải nhịn chay bù lại nhưng không được lệnh phải lễ nguyện Salah bù lại.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nhịn chay một ngày vì Allah sẽ được Ngài tạo ra khoảng cách giữa y và Hỏa Ngục giống như khoảng cách của trời và đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp