Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai nhịn chay Ramadan bằng niềm tin và lòng hi vọng sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nhịn chay một ngày vì Allah sẽ được Ngài tạo ra khoảng cách giữa y và Hỏa Ngục giống như khoảng cách của trời và đất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp