အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

မည်သူမဆို အီမာန်နှင့်တကွ အကျိုးဆဝါဗ်ကို မျှော်ကိုးပြီး ရမဿွာန်လ၏ (ဆွိယာမ်)ဥပုသ်ကို စောင့်ထိန်းခဲ့လျှင် ယခင်က ၎င်းသူ ကျူးလွန်မိခဲ့သော အပြစ်အကုသိုလ်များ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် အုရ်ဒူ