فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې د رمضان - میاشتې - روژه د ایمان او - الله سره د اجر په امید - ونیوله، د هغه مخکیني ګناهونه به وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي